Onderwijs Algemeen

Onderwijs algemeen bevat feiten en cijfers over onderwerpen die betrekking hebben op meerdere onderwijssectoren tegelijk. Zo vindt u informatie over het hoogst behaald opleidingsniveau van de bevolking, voortijdig schoolverlaten en leven lang ontwikkelen. 

Schematische weergave Nederlands onderwijsstelsel

Het Nederlands onderwijsstelsel heeft verschillende schooltypen voor deelnemers van verschillende leeftijden en met een verschillend leervermogen. 

Het Nederlandse onderwijsstelsel wordt schematisch weergegeven. Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Onder de 4 jaar kunnen kinderen deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (vve). Vanaf 4-jarige leeftijd mogen kinderen naar de basisschool (bao), die uit 8 leerjaren bestaat. Het speciaal basisionderwijs (sbao) en het speciaal onderwijs (so) is gericht op leerlingen die specialistische zorg en ondersteuning nodig hebben. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan, is 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bestaat uit het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Een andere mogelijkheid is de doorstroom naar het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Na het voortgezet onderwijs stromen studenten uit naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Het mbo kent 4 niveaus. Een mbo-student kan kiezen voor een beroepsopleidende leerweg (bol) en een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Het hbo en het wo bestaan uit een bachelor- en een masterfase. Buiten het traditionele onderwijsstelsel kan onderwijs gevolgd worde naan de Open Universiteit.
Schematische weergave van het Nederlandse onderwijsstelsel.

Niet-bekostigd onderwijs

Naast het door de overheid gefinancierde onderwijs, telt Nederland een breed aanbod van opleidingen en cursussen die niet worden bekostigd door de overheid. 

Studiefinanciering

Studiefinanciering beslaat drie beleidsterreinen: Studiefinanciering, Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten, en Lesgelden. 

Hoogst behaald onderwijsniveau

Voor het meten van het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking wordt de Enquête Beroepsbevolking (EBB) gebruikt. De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld. 

Uitgelicht

 Regionale onderwijscijfers

Op www.onderwijsinderegioincijfers.nl kunt u regio’s en gemeenten vergelijken wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken.