Leerlingen en studenten

Onder leerlingen en studenten verstaan we alle leerlingen van het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Ontwikkeling

De komende jaren blijft het aantal leerlingen in het primair onderwijs geleidelijk dalen door de vanaf 2000 in gang gezette geboortedaling. 

Vanaf 2017, in navolging van het primair onderwijs, daalt het aantal leerlingen in het vo. Ondanks deze huidige dalende trend wordt er een stijging verwacht in het aantal po- en vo-leerlingen vanaf 2023 (po) en 2030 (vo). In het mbo blijft het aantal deelnemers tot 2020 nagenoeg constant. De Referentieraming 2015 laat zien dat deze studentenaantallen in het hoger onderwijs de komende jaren nog licht toenemen, waarna ook hier de dalende trend in zal zetten rond 2022.   

Status

Uit de cijfers over de sociaaleconomische status (SES) blijkt dat kinderen uit een lage SES-klasse zich minder vaak inschrijven in het hoger onderwijs.