Uitgaven en ontvangsten studiefinanciering

Hier vindt u informatie over de totale uitgaven en ontvangsten van het ministerie van OCW aan studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en lesgelden. In het jaarverslag van OCW is studiefinanciering (WSF) te vinden onder beleidsartikel 11, de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) onder beleidsartikel 12 en het lesgeld onder beleidsartikel 13.

Uitgaven

Onderstaande grafiek laat de totale uitgaven aan deze 3 beleidsartikelen zien.

Onder 'Gerelateerde grafieken' kunnen verscheidene uitsplitsingen naar de artikelen gemaakt worden. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2015-2019. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Totale uitgaven

Totale uitgaven x € 1 mln.
Totale uitgaven
20165922
20174664
20186292,9
20195406,2
20205254,3

De totale uitgaven aan studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en lesgeld fluctueren als gevolg van kasschuiven tussen jaren.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (129 bytes)
Uitgaven naar soort x € 1 mln.
Uitgaven naar soortWSFWTOSLesgeld
20165828,186,77,2
20174563,892,87,3
20186200,280,512,2
20195317,47612,8
20205171,269,413,7

Goed zichtbaar is dat de meeste uitgaven worden gedaan aan studiefinanciering (artikel 11). De uitgaven aan studiefinanciering fluctueren erg als gevolg van kasschuiven. De uitgaven aan tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) zijn vrij stabiel over de jaren, al lijkt een dalende trend zichtbaar.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (238 bytes)
Uitgaven tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten x € 1 mln.
Minderjarige deelnemers bolTegemoetkoming lerarenopleiding (tlo)Deeltijd voVolwassenenonderwijs (vavo)Meerderjarige scholieren voMeerderjarige scholieren vsoLeningenBijdrage aan agentschappen
2016153.3272.0655.78753.3694.73049516.921
201743.7412.2276.20458.7734.2421.72215.879
201883.6112.2386.42358.8833.8433.0252.450
2019123.8472.5584.92058.7593.51002.405
2020103.5681.9535.13252.4173.701142.571

De uitgaven aan de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten daalden de afgelopen jaren. Dit is vooral het gevolg van de integratie van de tegemoetkoming voor minderjarige bolstudenten in het kindgebonden budget (TS 17).  De uitgaven aan meerderjarige leerlingen in het vo (vo18+), studenten in het vavo en studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering (TS 18+)  zijn nagenoeg stabiel, al waren ze in 2017 en 2018  iets hoger. Deze uitgaven zijn afhankelijk van de prijs (het normbedrag dat elk jaar stijgt in principe) en het aantal aanvragen (leerlingen/studenten dat recht heeft op een tegemoetkoming). 

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (452 bytes)

Uitgaven studiefinanciering

Uitgaven studiefinanciering x € 1 mln.
BasisbeursAanvullende beursReisvoorzieningOverige uitgavenLeningenBijdrage aan agentschappen
20161014,1757,81420,510,22500,2125,3
2017741,4777,2-41,319,62934,3132,6
2018503,2808,51631,6308,42832,5115,9
2019338,7810,4965,5133,82946,7122,4
2020125,2
  • De uitgaven aan studiefinanciering kunnen fluctueren vanwege kasschuiven tussen jaren.
  • De uitgaven aan basisbeurs dalen als gevolg van de invoering van het studievoorschot sinds collegejaar 2015-2016.
  • De uitgaven aan aanvullende beurs zijn gestegen na invoering van het studievoorschot (de maximaal aan te vragen aanvullende beurs is toen opgehoogd voor studenten onder het studievoorschot).
  • De uitgaven aan de reisvoorziening fluctueren als gevolg van kasschuiven.
  • De uitgaven aan agentschappen zijn vrij stabiel.
  • De overige uitgaven fluctueren als gevolg van de verschuiving van posten die eraan ten grondslag liggen. 
  • De uitgekeerde bedragen aan studieleningen zijn, naar aanleiding van het studievoorschot, de afgelopen jaren hoger dan daarvoor. Wel stabilliseren deze uitgaven redelijk.
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (461 bytes)

Ontvangsten

Hieronder vindt u informatie over de totale OCW ontvangsten uit de beleidsartikelen 11, 12 en 13. Allereerst de totale ontvangsten, daarna onder 'Gerelateerde grafieken' verscheidene uitsplitsingen naar de artikelen.

Totale ontvangsten

Totale ontvangsten x € 1 mln.
Totale ontvangsten
20161.046,1
20171.072,4
20181.087,7
20191.163,5
20201.306,9

De ontvangsten stijgen licht over de jaren. Dit hangt direct, zij het met een vertraagd effect, samen met hogere uitgaven. 

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (91 bytes)
Ontvangsten naar soort x € 1 mln.
WSFWTOSLesgeld
20167952,6248,5
2017826,63,8242
2018846,34,2237,2
2019914,33,5245,7
20201051,52,4253

De ontvangsten stijgen iets over de jaren. Bij studiefinanciering (WSF) gaat het vooral  inkomsten uit verstrekte leningen. Met een vertraagd effect zijn hogere inkomsten uit leningen dus een direct gevolg van hogere uitgaven aan leningen. De ontvangsten uit lesgeld zijn afhankelijk van het aantal lesgeldplichtige studenten en de prijs. De aantallen fluctueren, waardoor de ontvangsten ook fluctueren.  

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (124 bytes)
Ontvangsten tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten x € 1.000
Minderjarige deelnemers bolTegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd voMeerderjarige scholieren v(s)o en vavo
2016318,085,02.227,0
2017144,0158,03.511,0
201884,0215,03.928,0
201971,0327,03.065,0
202066,4285,12.001,9

De ontvangsten uit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten fluctueren. Alhoewel de tegemoetkoming voor minderjarige bolstudenten overgegaan is in het kindgebonden budget (TS 17-), zijn er nog wel wat inkomsten als gevolg van terugbetalingen. De ontvangsten van meerderjarige leerlingen in het vo (vo18+) en van studenten in het vavo stegen in 2017 en 2018. In 2019 zijn deze weer iets lager. Deze ontvangsten hangen nauw samen met de aantallen die recht hebben op een tegemoetkoming uit de WTOS. De ontvangsten van studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering (TS 18+) zijn klein en fluctueren.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (242 bytes)
Ontvangsten studiefinanciering x € 1 mln.
Ontvangen renteOverige ontvangstenOntvangsten Caribisch NederlandTerugontvangen hoofdsom
2016126,384,8584,0
2017105,894,9626,0
201893,958,9693,5
201976,942,3795,2
202063,333,80,2954,1

De ontvangsten uit hoofdsom zijn niet-relevante ontvangsten. Dit houdt in dat ze niet relevant zijn voor het EMU-saldo (maar wel voor de staatsschuld). Deze ontvangsten zijn de afgelopen jaren toegenomen. De rente ontvangsten zijn wel relevant voor het EMU-saldo. Deze ontvangsten zijn, als gevolg van lage rentestanden de afgelopen jaren, gedaald.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (214 bytes)