Nieuwsbrief OCW in cijfers - Verantwoordingsdag special

Op Verantwoordingsdag - de 3e woensdag in mei - legt de minister van Financiën namens het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Bij de verantwoording over de beleidsprioriteiten van OCW zijn beleidsindicatoren opgenomen om de werking en voortgang van beleid kwantitatief in beeld te brengen. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze nieuwe aanpak om beleid te volgen. 

Vernieuwde Begroten en Verantwoorden

Bij het onderdeel Begroten en Verantwoorden vindt u de beleidsindicatoren gerangschikt naar thema, voor de verschillende sectoren afzonderlijk naar hoofd- en subdoelen en voor de lopende begrotingsjaren 2023 en 2024.

Ga naar Begroten en Verantwoorden

Beleid volgen en verantwoorden met indicatoren

De nieuwe systematiek met beleidsindicatoren, voorheen bekend als niet-financiële informatie, bevordert sectoroverstijgende thematische verantwoording, faciliteert het monitoren van beleidsprioriteiten en stimuleert 'data- gedreven en kennis-gedreven' werken binnen het ministerie van OCW.

Lees meer over de nieuwe aanpak

Beleidsindicatoren bij het Jaarverslag 2023

In het Beleidsverslag wordt bij het onderdeel Beleidsprioriteiten teruggekeken op de activiteiten in 2023. Per beleidsterrein wordt aangegeven welke stappen zijn gezet met daarbij de relevante beleidsindicatoren. Verder wordt per beleidsterrein een overzicht gegeven met kengetallen die inzicht geven in de ontwikkelingen.

Beleidsindicatoren bij het Jaarverslag 2023

Sectoroverstijgende thematische verantwoording

De beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW in het Beleidsverslag 2023 zijn ingedeeld naar thema in lijn met de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording per thema. 

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl