Lerarenstrategie

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren afzonderlijk dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording voor het thema 'Lerarenstrategie'.

Lerarenstrategie

Het grote tekort aan leraren en schoolleiders is een van de belangrijkste problemen van dit moment. Leraren zijn bepalend, want ze maken in de klas het verschil. Als er niet voldoende goede leraren en schoolleiders zijn, is dat een risico voor de kwaliteit van het onderwijs. We zetten daarom alles op alles om de lerarentekorten terug te dringen. Daarvoor is een mix van maatregelen nodig. Zo zijn de beloningen in het primair onderwijs verhoogd en zijn er afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Ook is er extra tijd voor bijscholing voor leraren in het po en vo gekomen, vooral voor het onderwijs in de basisvaardigheden. Dit alles moet eraan bijdragen dat het beroep van leraar weer hoog gewaardeerd wordt in de samenleving.

Verminderen van de personeelstekorten op de arbeidsmarkt (PO/VO)

Verbeteren van de aantrekkelijkheid van beroep (PO/VO)

Versterken van de kwaliteit van de lerarenopleiding (PO/VO)

Verbeteren van de aantrekkelijkheid van beroep en verminderen van uitval van startend onderwijspersoneel (MBO)