Beleidsindicatoren Wetenschap

Het ministerie van OCW geeft in haar begroting en verantwoording inzicht in de voortgang van de beleidsprioriteiten met beleidsindicatoren. De indeling hiervan correspondeert met de thematische indeling van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). 

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor Wetenschap voor de thema's:

Per thema is een onderverdeling te maken in hoofd- en subdoelen en bijbehorende beleidindicatoren daarbij. 

Thema: Een sterke basis en hoge kwaliteit

Subdoel: Versterken van het fundament, ruimte bieden aan divers talent en vergroten van de maatschappelijk impact

Horizon Europe is het Europese programma voor onderzoek en innovatie, dat loopt van 2021 tot en met 2027. Uitgangspunten voor financiering zijn excellentie en impact. Nederland is zeer succesvol in deelname aan Europese programma’s. Om publiek gefinancierde kennisinstellingen te stimuleren deel te nemen aan Horizon Europe, komt het fonds voor Onderzoek en Wetenschap deze instellingen tegemoet in de eigen bijdrage,  de matchingskosten. Dit heeft als doel dat Nederland succesvol blijft deelnemen aan Horizon Europe, en daarmee het fundament voor de wetenschap te versterken, ruimte te bieden aan divers talent en de maatschappelijk impact van wetenschap te vergroten.

Maatregel: Matchingsregeling Horizon Europe met onder andere het doel om bij te dragen aan internationale positie van Nederlandse wetenschappers en kennisinstellingen.

Praktijkgericht onderzoek heeft zich in de afgelopen decennia in hoog tempo ontwikkeld tot een onmisbare vorm van onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur. De kabinetsambities rond praktijkgericht onderzoek zijn om hogescholen toe te rusten hun rol als kennisinstellingen te verstevigen en verder uit te bouwen. Daarom investeren we in de verdere professionalisering en versterking van praktijkgericht onderzoek. Het doel is hiermee de maatschappelijke impact van onderzoek te vergroten en het fundament van het wetenschappelijk stelsel in Nederland te versterken.

Maatregel: Sectorplannen die naast profilering en samenwerking gericht zijn op het verhogen van het aantal vaste contracten en hiermee het verlagen van de werkdruk.

Om het fundament te versterken, is het belangrijk dat er meer ruimte komt voor excellent (ongebonden en thematisch) onderzoek. De open competitie van NWO is een belangrijk bestaand en bewezen instrument voor excellent, ongebonden onderzoek dat inspeelt op veelbelovende wetenschappelijke ontwikkelingen. Met de ophoging van de open competitie met jaarlijks € 60 miljoen vanuit het fonds voor Onderzoek en Wetenschap kunnen de komende tien jaar meer voorstellen van hoge kwaliteit worden gehonoreerd.

Maatregel: Extra middelen voor Open Competitie om meer ruimte te creëren voor excellent en ongebonden onderzoek.

Maatregel: Starters- en stimuleringsbeurzen om het ongebonden onderzoek te vergroten en de werkdruk te verlagen.

  • Aantallen, typen en omvang van de verstrekte starters- en stimuleringsbeurzen.
    Op dit moment is het nog niet mogelijk een sectorbeeld te geven van (1) het aantal onderzoekers dat een starters- of stimuleringsbeurs heeft ontvangen, (2) de hoogte van de toegekende beurzen, (3) de verdeling van starters- en stimuleringsbeurzen over disciplines en genderverdeling, (4) de manier waarop de beurzen zijn ingezet (voor de aanstelling van een medewerker, de  vergroting van onderzoekstijd of voor onderzoeksfaciliteiten) en (5) de gehanteerde systematiek bij de indirect met het onderzoek verbonden kosten. Dit volgt later.

Werkdruk binnen het hoger onderwijs en de wetenschap verlagen is een van de doelen van het Coalitieakkoord. Hiermee bouwen we aan een gezond en sterk fundament, waarin we ruimte geven aan divers talent.

Maatregel: Investeringen in Praktijkgericht onderzoek

Het Regieorgaan Open Science NL is opgericht om open science in Nederland de norm te maken. Een van de onderdelen van open science is open access: we willen dat artikelen van publiek gefinancierd onderzoek gratis leesbaar zijn voor het publiek. Hiermee vergroten we de maatschappelijke impact van onderzoek.

Maatregel: Investeringen in (Regieorgaan) Open science voor meer open science

Thema: Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Subdoel: Ruimte bieden aan divers talent

Maatregel: Faciliteren van programma gericht op verbetering van sociale veiligheid i.c.m. maatregelen gericht op vaste aanstellingen (bijv. sectorplannen)

  • Percentage studenten en medewerkers dat aangeeft zich veilig te voelen binnen de instelling
    Deze indicator meet het percentage studenten en medewerkers dat aangeeft zich veilig te voelen binnen de instelling. Dit wordt opgehaald middels een enquête onder studenten en medewerkers. Deze enquête wordt voor het eerst in 2024 uitgevoerd. Als de resultaten bekend zijn, zal het percentage studenten en medewerkers dat zich veilig voelt binnen de instelling op deze plek worden gepubliceerd.