Een sterke basis en hoge kwaliteit

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren afzonderlijk dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording voor het thema 'Een sterke basis en hoge kwaliteit'.

Een sterke basis en hoge kwaliteit

We blijven werken aan het verder op orde brengen van de basis. Daarom wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. We willen dat de prestaties in het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs over de gehele linie omhoog gaan. Het resultaat hiervan is dat iedere leerling en student leert wat hij of zij nodig heeft om zich staande te houden in de maatschappij en het vervolgonderwijs. Dit sluit aan bij het leven lang ontwikkelen en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Ook zetten wij ons in voor meer erkenning en waardering voor wetenschappers en het vergroten van de maatschappelijke impact van kennis uit onderzoek.

Taal en rekenen (PO/VO)

Tevredenheid studenten (MBO)

Kwaliteit basisvaardigheden onderwijs (MBO)

Kwaliteit burgerschapsonderwijs (MBO)

  • Aandeel studenten dat de lessen burgerschap goed of heel goed (of slecht of heel slecht) vindt [Deze indicator is in ontwikkeling, volgt]
  • Beheersing burgerschapscompetenties mbo-studenten [Deze indicator is in ontwikkeling, verwacht in 2026]

Onderzoeks- en kennisnetwerken (MBO)

Gezond en sterk fundament (HO)

Maatregel: Studentsucces (hbo & wo)

Maatregel: Studentenwelzijn (hbo & wo)

Maatregel: Beheersbaar maken van de internationale studentenstromen (wo)

Vergroten maatschappelijke impact (Wetenschap)

Maatregel: Matchingsregeling Horizon Europe met onder andere het doel om bij te dragen aan internationale positie van Nederlandse wetenschappers en kennisinstellingen.

Maatregel: Sectorplannen die naast profilering en samenwerking gericht zijn op het verhogen van het aantal vaste contracten en hiermee het verlagen van de werkdruk.

Maatregel: Extra middelen voor Open Competitie om meer ruimte te creëren voor excellent en ongebonden onderzoek.

Maatregel: Starters- en stimuleringsbeurzen om het ongebonden onderzoek te vergroten en de werkdruk te verlagen.

  • Aantallen, typen en omvang van de verstrekte starters- en stimuleringsbeurzen. [Deze indicator is in ontwikkeling, volgt]

Maatregel: Investeringen in Praktijkgericht onderzoek

Maatregel: Investeringen in (Regieorgaan) Open science voor meer open science