Beleidsindicatoren Cultuur en Media

Het ministerie van OCW geeft in haar begroting en verantwoording inzicht in de voortgang van de beleidsprioriteiten met beleidsindicatoren. De indeling hiervan correspondeert met de thematische indeling van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). 

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor Cultuur en Media voor de thema's:

Per thema is een onderverdeling te maken in hoofd- en subdoelen en bijbehorende beleidindicatoren daarbij. 

Thema: Herstel, vernieuwing en groei van de culturele en creatieve sector

Subdoel: Cultuurbereik

Het cultuurbeleid heeft onder andere als doel het bereiken van zoveel mogelijk mensen: cultuur van en voor iedereen. Dit is opgenomen in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. Belangrijke manieren daarvoor zijn de blijvende subsidies aan de instellingen in de Basis Infrastructuur (BIS) en de Erfgoedwet (musea) en de ondersteuning door het Fonds Cultuurparticipatie. Dit culturele aanbod is een aanvulling van hoge kwaliteit op het culturele aanbod dat ontstaat zonder steun van de overheid. Met dit aanbod worden veel mensen bereikt. Het herstel van de culturele sector is onder andere af te meten aan het herstel van het cultuurbereik.

Subdoel: Diversiteit en inclusie

Een van de belangrijkste onderdelen van het huidige cultuurbeleid is het verbeteren van diversiteit en inclusie. Via de Code Diversiteit en Inclusie gaan de instellingen die deel zijn van de Basisinfrastructuur Cultuur (BIS) akkoord met de doelen van een divers en inclusief aanbod. Door het doen van onderzoek naar de diversiteit van het culturele aanbod, personeel, toezichthouders en adviseurs wordt de diversiteit in beeld gebracht en gevolgd.

Subdoel: Arbeidsmarkt

Het versterken en aantrekkelijk houden van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector is in deze kabinetsperiode een van de speerpunten. In aanvulling op de algemene maatregelen van dit kabinet voor hervorming van de arbeidsmarkt, wordt op basis van het cultuurbeleid een aantal extra maatregelen genomen. Zoals de activiteiten van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT) en een extra investering in eerlijke beloning (fair pay) in de sector (vanaf 2025).

Subdoel: Bibliotheken

Het cultuurbeleid heeft onder andere als doel het toegang geven tot cultuur en informatie voor de hele Nederlandse bevolking. Bibliotheken spelen daarin een belangrijke rol. De Rijksoverheid streeft naar een landelijk dekkend netwerk van zoveel mogelijk bibliotheekvoorzieningen in Nederland. Dit is onder andere opgenomen in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Het aantal gemeenten met een bibliotheekvestiging in Nederland is daarmee een goede indicator voor het behalen van deze doelstelling.

Subdoel: Monumenten

Zorg voor het erfgoed is één van de onderdelen van het erfgoedbeleid. Daarbinnen valt ook de zorg voor monumenten. Het doel hierbij is om de staat van het onderhoud van Rijksmonumenten te verbeteren.

Subdoel: Archeologie

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid in hun beleid voor de fysieke leefomgeving rekening te houden met archeologisch erfgoed met als doel behoud en bescherming ervan.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid in hun beleid voor de fysieke leefomgeving rekening te houden met archeologisch erfgoed met als doel om dit te behouden en te beschermen. De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed vraagt gemeenten elke twee jaar met een enquête naar beleid, uitvoering, toezicht en handhaving op het gebied van archeologie.

Het hoofddoel van de Nederlandse wetgeving rondom de archeologische monumentenzorg is behoud en bescherming van archeologische vindplaatsen, bij voorkeur in de bodem. Dit wordt in situ genoemd (Latijn: ter plaatse). Dit kan niet altijd, bijvoorbeeld bij woningbouw of aanleg van noodzakelijke infrastructuur. In deze gevallen is het noodzakelijk om belangrijke archeologische sporen en vondsten op te graven en in een archeologisch depot te bewaren.

Subdoel: Cultuuronderwijs

Het bevorderen van het cultuuronderwijs op de Nederlandse scholen is één van de onderdelen van het cultuurbeleid. Het stimuleringsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit is daarbij één van de belangrijkste beleidsinstrumenten. Deelname aan dit programma scholen helpt scholen het cultuuronderwijs te verbeteren.

Thema: Versterking van het lokale en landelijke medialandschap

Subdoel: Landelijke Publieke Omroep

Het mediabeleid heeft onder andere als doel om te zorgen voor een onafhankelijk, pluriform en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Zo moet het lokale en landelijke medialandschap worden versterkt. De publieke omroep speelt hierbij een grote rol en wordt voor het grootse deel door de Rijksoverheid gefinancierd. Het bereik van de NPO binnen alle leeftijdsgroepen geeft daarmee een goede indicatie van het behalen van dit doel.

Subdoel: Regionale publieke omroep

Het mediabeleid heeft onder andere als doel om te zorgen voor een onafhankelijk, pluriform en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Zo moet het lokale en landelijke medialandschap worden versterkt. De publieke omroepen, zowel landelijk als regionaal/lokaal, spelen hierbij een grote rol. Het bereik van de regionale publieke omroepen binnen alle leeftijdsgroepen geeft daarmee een goede indicatie van het behalen van dit doel.