Iedereen gelijke kansen

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren afzonderlijk dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording voor het thema 'Iedereen gelijke kansen'.

Iedereen Gelijke Kansen

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland een goed bestaan heeft. Gelijke kansen voor iedereen is hiervoor noodzakelijk. Daarom werkt het ministerie aan het vergroten van de kansengelijkheid. We streven ernaar dat iedereen zijn potentieel kan benutten, ongeacht zijn of haar achtergrond. Iedere leerling en student moet kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij en een stevige positie innemen op de arbeidsmarkt.

Gelijke kansen op ontwikkelen potentieel (PO/VO)

Passend Onderwijs (PO/VO)

Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

  • Percentage jongeren dat iets doet voor een ander en/of de samenleving
  • Percentage jongeren dat hun talenten ontwikkelt
  • Percentage jongeren dat tijdens hun MDT mensen buiten hun eigen leefwereld ontmoet
  • Landelijke dekking van MDT
  • Tevredenheid van jongeren
  • Aanbod en vraag van MDT-trajecten

Verminderen uitval (MBO)

Versterken aansluiting bij doorstroom (MBO)

Laaggeletterdheid (MBO)

  • Deelname aan onderwijsaanbod voor laaggeletterden [Deze indicator is in ontwikkeling, volgt]

Passende stage (MBO)

  • Aandeel studenten dat moeite had om een stage/leerwerkplek te vinden naar achtergrondkenmerken [Deze indicator is in ontwikkeling, volgt]

Begeleiding stage en overstap naar werk (MBO)

Herinvoering basisbeurs (studiefinanciering)

Met de herinvoering van de basisbeurs en de verbreding van de aanvullende beurs gunt de regering jongeren een andere start na afloop van hun studie. 

Maatregel: verlagen niet-gebruik studiebeurzen 

  • [Deze indicator is in ontwikkeling, volgt]

Doorstroom vanuit de vooropleiding (studiefinanciering)