Begroten en verantwoorden

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingscyclus van OCW. 

In de Beleidsagenda (in de begroting) en het Beleidsverslag (in het jaarverslag) zijn voor de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW indicatoren opgenomen. Deze zijn ingedeeld naar thema in lijn met de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). De indicatoren van de verschillende sectoren dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording per thema. 

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren gerangschikt naar thema, voor de verschillende sectoren afzonderlijk naar hoofd- en subdoelen en voor de lopende begrotingsjaren 2023 en 2024.

Beleidsindicatoren naar thema

Beleidsindicatoren naar sector

Beleidsindicatoren per begrotingsjaar