Beleidsindicatoren Middelbaar Beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW geeft in haar begroting en verantwoording inzicht in de voortgang van de beleidsprioriteiten met beleidsindicatoren. De indeling hiervan correspondeert met de thematische indeling van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). 

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor het het middelbaar beroepsonderwijs voor de thema's:

Per thema is een onderverdeling te maken in hoofd- en subdoelen en bijbehorende beleidindicatoren daarbij.  

Thema: Een sterke basis en hoge kwaliteit

Subdoel: Tevredenheid studenten

Subdoel: Kwaliteit basisvaardigheden onderwijs

Op dit moment ligt er in Nederland een grote maatschappelijke opgave op het gebied van basisvaardigheden: Nederlands, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Steeds meer mensen kunnen niet goed genoeg lezen of rekenen om mee te komen in onze maatschappij. Mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid gaan hier de komende jaren samen aan werken via de regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027.

Subdoel: Onderzoeks- en kennisnetwerken

Mbo wordt op het gebied van onderzoek en innovatie een volwaardige en gelijkwaardige partner in de onderzoeks- en kennisnetwerken.

Subdoel: Kwaliteit burgerschapsonderwijs

Kwaliteit van het burgerschapsonderwijs wordt versterkt en daarmee wordt bijgedragen aan de algemene vorming en basis van de student, bijvoorbeeld door ondersteuning bij het versterken van maatschappelijke, sociale en kritische denkvaardigheden. Versterken kwaliteit docenten; herijken kwalificatie-eisen burgerschap; stimuleren MDT; in beeld brengen burgerschapscompetenties van studenten

 • Aandeel studenten dat de lessen burgerschap goed of heel goed (of slecht of heel slecht) vindt
  Deze indicator is in ontwikkeling, volgt
 • Beheersing burgerschapscompetenties mbo-studenten
  Deze indicator is in ontwikkeling, verwacht in 2026

Thema: Iedereen Gelijke Kansen

Subdoel: Verminderen uitval

Het Nederlandse onderwijs is erop gericht om iedereen een gelijke kans te bieden om hun opleiding succesvol af te ronden en een duurzaam bestaan op te bouwen. Elke student moet een gelijke kans krijgen om zijn of haar talenten en capaciteiten via de beroepsgerichte route zo goed mogelijk te ontwikkelen. We vinden het dan ook belangrijk dat de in- en doorstroom in het beroepsonderwijs voor jongeren soepel gaat. Mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid gaan hier de komende jaren samen aan werken via de regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027.

Subdoel: Versterken aansluiting bij doorstroom

We willen stimuleren dat studenten die starten met een mbo-opleiding ook hun diploma halen. Dat doen we door hen te helpen een goed overwogen hun studiekeuze te maken, door goede voorlichting en begeleiding tijdens de opleiding en door aandacht voor studentenwelzijn.

We versterken de beroepsgerichte route. Dit doen we door het steunen van vmbo, mbo en hbo-scholen om te zorgen voor een naadloze aansluiting wanneer studenten verwant doorstromen. We stimuleren in- en doorstroom in de beroepskolom, zodat iedereen de kans krijgt hun leerpotentieel optimaal te benutten. Het volgen van beroepsonderwijs is een positieve keuze. Er ontstaat weer maatschappelijke waardering voor het beroepsonderwijs. Mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid gaan hier de komende jaren samen aan werken via de regeling kwaliteitsafspraken 2024-2027.

Subdoel: Laaggeletterdheid

Het mbo draagt bij aan het verminderen van laaggeletterdheid, door te investeren in scholingsprogramma’s voor laaggeletterden.

 • Deelname aan onderwijsaanbod voor laaggeletterden
  Deze indicator is in ontwikkeling, volgt

Subdoel: Passende stage

Studenten in het mbo krijgen een kwalitatief goede stageplek of leerbaan die aansluit bij de opleiding en ontwikkelingsbehoefte van de student. We bannen stagediscriminatie uit en studenten krijgen een passende vergoeding.

 • Aandeel studenten dat moeite had om een stage/leerwerkplek te vinden naar achtergrondkenmerken
  Deze indicator is in ontwikkeling, volgt

Subdoel: Begeleiding stage en overstap naar werk

Aandeel BOL- en BBL-studenten dat positief is over de begeleiding van de school en van het leerbedrijf tijdens de stage/bpv

In de Werkagenda en het Stagepact zijn afspraken gemaakt over intensievere begeleiding tijdens de BPV door school en leerbedrijf.  Studenten die tevreden zijn over de begeleiding zullen minder uitvallen en hebben grotere kans hun opleiding succesvol af te ronden omdat ze de begeleiding krijgen die ze nodig hebben.

We versterken de begeleiding in het onderwijs en bij de stap van school naar werk of vervolgopleiding (met name voor niveau 2 studenten). Scholen bieden nazorg aan de studenten die dit nodig hebben. Tegelijkertijd krijgen gemeenten een rol bij het ondersteunen van kwetsbare schoolverlaters naar werk. Het vaststellen van de benodigde ondersteuning begint al in het laatste schooljaar in samenwerking met school, jongere en zo mogelijk leerbedrijf/werkgever.

Thema: Lerarenstrategie

Subdoel: Verbeteren van de aantrekkelijkheid van beroep en verminderen van uitval van startend personeel

Werken in het mbo is aantrekkelijk en uitval van startend onderwijspersoneel vermindert. Er zijn voor hen voldoende mogelijkheden zich te ontwikkelen en professionaliseren. 

We zorgen ervoor dat werken in het mbo aantrekkelijk is met voldoende carrièreperspectief voor onderwijspersoneel. Alle medewerkers in het mbo, waaronder specifiek docenten en andere onderwijsgevenden, hebben voldoende mogelijkheden zich te ontwikkelen en professionaliseren. Mbo-scholen dragen zorg voor loopbaanbeleid (en formatiebeleid) binnen de mbo-school.

We verminderen de uitstroom van startend onderwijspersoneel. Scholen zorgen voor voldoende begeleiding en ondersteuning van startend onderwijspersoneel, zodat zij een goede start kunnen maken in hun onderwijsloopbaan en behouden blijven voor de mbo-sector.

Thema: Gezonde arbeidsmarkt

Subdoel: Aansluiting arbeidsmarktbehoefte

Meer studenten maken een weloverwogen keuze voor een opleiding richting een kansrijk beroep, passend bij hun interesses, talenten en capaciteiten. De opleiding biedt hen perspectief op een duurzame plek op de arbeidsmarkt en op bestaanszekerheid. We zetten daartoe in op LOB én op scholing voor werkenden en werkzoekenden.

Met de Werkagenda mbo en het Stagepact zetten we in op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Mbo-studenten zijn momenteel zeer gewild bij werkgevers: van de mbo-afgestudeerden heeft 81% binnen drie maanden een baan, en de tevredenheid  willen we zo houden.

Subdoel: Kansrijke studiekeuze

Studenten maken weloverwogen keuze voor een opleiding richting een kansrijk beroep. De opleiding biedt hen perspectief op een duurzame plek en op bestaanszekerheid. Bij- en omscholingsmogelijkheden via het mbo worden geboden door publieke en private mbo-opleiders.

Het mbo draagt bij aan de arbeidsmarktinfrastructuur waarbij de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk wordt gestimuleerd door het bieden van scholingsmogelijkheden. De mbo-sector draagt bij aan het (op maat, modulair en via BBL) bij- en omscholen van werkenden en werkzoekenden. We richten onze aandacht hierbij specifiek op de maatschappelijke opgaven woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid, kinderopvang en digitalisering (waar maatschappelijk relevant).

Subdoel: Bij- en omscholen van werkenden en werkzoekenden

Bij- en omscholen van werkenden en werkzoekenden voor de maatschappelijke opgaven. Werkgevers en mbo-scholen maken hier samen afspraken over, in het kader van samenwerking in de LLO-Katalysator en met benutting van de subsidieregeling praktijkleren.

De mbo-sector draagt bij aan het (op maat, modulair en via BBL) bij- en omscholen van werkenden en werkzoekenden. We richten onze aandacht hierbij specifiek op het stimuleren van de BBL. Er komt een regionaal BBL-aanbod afgestemd op wat zij-instromers al kennen en kunnen.

Subdoel: Studentenwelzijn

We verbeteren het studentenwelzijn en versterken de (integrale) veiligheid op scholen en leerbedrijven. We vergroten de toegankelijkheid van het mbo voor studenten, met een ondersteuningsbehoefte. We maken het mbo inclusiever.  Mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de overheid gaan hieraan de komende jaren gezamenlijk werken zoals afgesproken in de Werkagenda mbo en het Stagepact.

Thema: Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Subdoel: Studentenveiligheid

We versterken de (integrale) veiligheid op scholen en leerbedrijven.