Beleidsindicatoren bij het Jaarverslag 2023

In het departementale jaarverslag wordt teruggekeken op realisaties in het begrotingsjaar 2023. Het Beleidsverslag geeft voor de beleidsprioriteiten weer welke stappen in 2023 zijn gezet en welke kwantitatieve onderbouwing met beleidsindicatoren daar bijhoort.

Voor de beleidsprioriteiten is in de onderstaande teksten van de Beleidsagenda een link opgenomen naar onderliggende beleidsindicatoren. Kengetallen voor de beleidsterreinen zijn zoals gewoonlijk opgenomen bij de beleidsartikelen. 

Beleidsindicatoren bij de beleidsprioriteiten

Kengetallen per beleidsterrein

Nieuwe aanpak voor rapportage over beleid

In de begroting voor 2023 is een eerste stap gezet naar een nieuwe aanpak voor het rapporteren over de voortgang van beleid: systematiek met beleidsindicatoren. Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen in de Beleidsagenda (in de begroting) en het Beleidsverslag (in het jaarverslag). 

Het betreft voor 2023 een overgangsfase, waarbij zowel de nieuwe aanpak voor rapportage over beleid én het beleid verder wordt uitgekristalliseerd. De nieuwe aanpak voor rapportage over het beleid kan in de begroting van OCW voor 2024 voor het eerst in de hele cyclus worden toegepast. 

Complete begroting op www.rijksfinancien.nl

Ga naar rijksfinancien.nl voor alle officiele begrotingsstukken voor de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van het begrotingsjaar 2023.