Begrotingsjaar 2023

Op deze pagina vindt u de Beleidsagenda en het Beleidsverslag uit de begroting 2023 van het ministerie van OCW. 

Nieuwe aanpak voor rapportage over het beleid

In de begroting voor 2023 is een eerste stap gezet naar een nieuwe aanpak voor het rapporteren over de voortgang van beleid: systematiek met beleidsindicatoren. Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen in de Beleidsagenda (in de begroting) en het Beleidsverslag (in het jaarverslag). 

Het betreft voor 2023 een overgangsfase, waarbij zowel de nieuwe aanpak voor rapportage over beleid én het beleid verder wordt uitgekristalliseerd.

De nieuwe aanpak voor rapportage over het beleid kan in de begroting van OCW voor 2024 voor het eerst in de hele cyclus worden toegepast. Voor 2023 zijn in de begroting geen en in het jaarverslag beperkt beleidsindicatoren opgenomen.

Ga naar rijksfinancien.nl  voor alle officiele begrotingsstukken  voor de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van het begrotingsjaar 2023.