Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo

In de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023 en in de hierbij onderliggende rapporten worden de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij gezet voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Hieronder vindt u voor het thema "Tekort leraren" en "Personeel niet in loondienst" een weergave van de bijbehorende cijferinformatie uit deze publicatie.

Tekort leraren

Bij de vraag hoeveel leraren er in de komende jaren nodig zijn speelt het aantal leerlingen de belangrijkste rol. Maar er zijn een aantal factoren die ook een rol spelen zoals de sector waarin een leraar werkt.

Primair Onderwijs

Een factor van belang voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs is dat er grote verschillen zijn tussen regio’s; deels is dat terug te voeren tot verschillende ontwikkelingen in leerlingaantallen. Via de link is er informatie over het landelijke beeld van het sector po geschetst.

Actuele tekorten in het po

Voortgezet Onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn de tekorten in veel mindere mate regionaal gespreid; hier gaat het meer om specifieke tekortvakken. Via de link Actuele tekorten in het vo  is er informatie over het landelijke beeld van het sector po geschetst.

Actuele tekorten in het vo

Middelbaar Beroepsonderwijs

Een voorname reden voor tekorten in het mbo is dat veel leraren gerekruteerd worden uit de bedrijfspraktijk: er is sprake van een concurrentiestrijd met het bedrijfsleven. Deze open karakter bemoeilijkt het meten van de tekorten, naast het feit dat geen landelijk vastgestelde vakkenstructuur is. Voor de vakken die overeenkomen met het voortgezet onderwijs worden vergelijkbare ontwikkelingen verwacht.

Personeel niet in loondienst

Het gaat om personeel dat extern wordt ingehuurd via derden en niet op de loonlijst van het school of bestuur staat. Voorbeelden van derden zijn: uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en zzp-ers. Via de link zijn er cijfers beschikbaar over de uitgaven, de inzet en de bron. Deze cijfers betreffen alleen sector po en vo (dus exclusief mbo). 

Personeel niet in loondienst (PniL)