Prognoses arbeidsmarkt po

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief geschikte leraren zijn. Om voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laat OCW jaarlijks arbeidsmarktramingen uitvoeren.

De hier gepresenteerde ramingen geven een beeld van de arbeidsmarkt voor leraren in het po in de komende jaren, uitgaande van de huidige situatie. Als daarbij tekorten worden verwacht, houdt deze voorspelling niet in dat klassen massaal leeg zullen staan. Er wordt slechts voorspeld dat, onder de nu bekende omstandigheden, er meer leraren nodig zijn om aan de vraag te voldoen dan er gevonden kunnen worden.

Het ministerie van OCW raamt jaarlijks  wat de leerlingaantallen in het primair onderwijs de komende  jaren zullen zijn (de Referentieraming). De bevolkingsprognoses van het CBS dienen als basis voor deze raming. Uitgaande van dezelfde verhouding tussen leerlingen en leraren als momenteel, kan worden berekend wat de geraamde aantallen benodigde leraren in fte de komende jaren zullen zijn.

Ramingen totaal (zittend en evt. nieuw) benodigde leraren in het po

Ramingen totaal (zittend en evt. nieuw) benodigde leraren in het po In duizenden fte, periode 2022-2032
Jaarfte x 1.000
202295,3
202394,8
202494,6
202595
202695,4
202795,9
202896,7
202997,8
203099,1
2031100,5
2032102

In de figuur is te zien dat de behoefte aan leraren gelijke tred houdt met de verwachte leerlingendaling in het primair onderwijs. Deze daling zal de komende jaren beduidend minder sterk zijn dan in de afgelopen jaren. Vanaf 2025 wordt weer een stijgende trend voorzien. 

Bij het bestaande lerarenkorps vindt uitstroom plaats om verschillende redenen (met als belangrijkste pensioen). Om aan de bovenstaande aantallen te kunnen komen, wordt bij de instroom in de sector voornamelijk geleund op de afgestudeerden van lerarenopleidingen. Er wordt ook een beroep bij de stille reserves gedaan via de zij-instroom van leraren. Als er onvoldoende instroom mogelijk is, ontstaat er onvervulde vraag. Oftewel: tekorten.

Bron: De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel Brontabel als csv (137 bytes)

Verwachte tekorten aan leraren en directeuren in het PO

Verwachte tekorten aan leraren en directeuren in het PO In fte, periode 2022-2032 op basis van voorgaande raming, neutraal conjunctuurscenario.
Periodefte
20225093
20233562
20242533
20252538
20262433
20272708
20283225
20294168
20305183
20316056
20326995

Deze figuur toont de geraamde tekorten aan benodigde fte's, met de juiste diplomering, bovenop de huidige situatie (huidig tekort kunnen we niet in cijfers uitdrukken aangezien we daar geen gegevens over hebben). Het gaat hier om de vervanging van de uitstroom uit het onderwijs en de eventuele uitbreiding van het onderwijspersoneel. Omdat de werkgelegenheid voor leraren en directeuren deels door dezelfde groepen personen wordt vervuld in het po en er over de jaren ook veel wisselingen tussen de functies voorkomen, wordt de onvervulde werkgelegenheid onder leraren en directeuren hier getoond.

De tekorten tegen 2032 lopen dusdanig op dat de opstellers van de ramingen (CentERdata) waarschuwen dat dit buiten het geldigheidsgebied van de gebruikte modellen valt. Bij dergelijke geraamde tekorten is het namelijk niet meer aannemelijk dat alle omstandigheden ongewijzigd blijven. Kijken we minder ver vooruit, dan is te zien dat volgens de ramingen in 2026 een tekort van ruim 2433 fte aan leraren en directeuren in het primair onderwijs boven de huidige situatie zal ontstaan bij ongewijzigde omstandigheden.

Bron: De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel Brontabel als csv (134 bytes)

Onderstaand figuur geeft een indicatie van de verwachte tekorten per regio. Deze tekorten worden uitgedrukt in vacaturedruk. De vacaturedruk is het aandeel verwacht tekort van de totale werkgelegenheid voor leraren binnen een regio.

Verwachte vacaturedruk voor leraren en directeuren in het po, per arbeidsmarktregio

Verwachte vacaturedruk voor leraren en directeuren in het po, per arbeidsmarktregio Onvervulde vraag in procenten van de werkgelegenheid naar rpa, in 2025
Vacaturegraaddruk po leraren plus directeuren2027
Groningen1,70%
Friesland1,40%
Drenthe1,20%
Regio Zwolle1,70%
Twente0,70%
Noord-Holland-Noord1,30%
Zaanstreek-Waterland2,70%
Zuid-Kennemerland en IJmond2,20%
Groot Amsterdam4,30%
Gooi en Vechtstreek3,60%
Amsterdam5,90%
Flevoland2,90%
Almere6,80%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe2,20%
FoodValley3,20%
Amersfoort2,50%
Midden-Utrecht2,70%
Stad Utrecht4,80%
Holland Rijnland2,20%
Zuid-Holland Centraal2,10%
Haaglanden2,30%
Midden-Holland2,20%
‘s-Gravenhage4,50%
Rijnmond3,10%
Drechtsteden0,40%
Gorinchem4,20%
Rotterdam5,10%
Rivierenland3,90%
Rijk van Nijmegen1,70%
Midden-Gelderland1,80%
Achterhoek0,70%
Zeeland0,90%
West-Brabant2,30%
Midden-Brabant1,90%
Noordoost-Brabant2,50%
Zuidoost-Brabant2,50%
Helmond-De Peel1,70%
Noord-Limburg0,80%
Midden-Limburg1,00%
Zuid-Limburg2,00%

Weinig arbeidsmarktregio's (rpa-gebied, Regionaal Platform Arbeidsmarkt) hebben een lage verwachte vacaturedruk in 2025. Wel zijn er regionale verschillen. De problematiek is, zoals verwacht, groter in regio’s met een groeiend aantal leerlingen en neemt af naarmate de leerlingdaling groter is.

Centredata Brontabel als csv (909 bytes)

Omdat de ramingen ook een signaalfunctie hebben, zorgen zij ervoor dat de uitgangspunten waarop ze gebaseerd zijn veranderd kunnen worden. Dat betekent dat als geraamde tekorten zich in de praktijk voordoen, er verschillende mechanismes zijn die in werking komen. Een grote vraag naar leraren kan bijvoorbeeld meer mensen naar de opleiding trekken en wervingskracht hebben op zij-instromers. Verder zijn veranderingen in de leerling-leraar ratio en de mate waarin bevoegd wordt lesgegeven natuurlijk ook factoren die een rol spelen bij de uiteindelijke tekorten.