Arbeidsmarkt Leraren

Bij 'arbeidsmarkt leraren' wordt gekeken naar de vraag naar en het aanbod van leraren in de verschillende onderwijssectoren.

Beeld: ©Bart van Overbeeke Fotografie

Arbeidsmarkt leraren po|vo|mbo

De arbeidsmarkt voor leraren wordt aan de hand van inzichten uit verschillende onderzoeken met feiten en cijfers toegelicht. De belangrijkste informatie voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs wordt jaarlijks gepubliceerd in de Trendrapportage arbeidsmarkt leraren.

Deze pagina biedt een feitelijk en cijfermatig overzicht over de stand van zaken van arbeidsmarkt van leraren. U vindt per onderwijssector kengetallen over arbeidsmarktprognoses, vacatures, arbeidsomstandigheden en loopbaan van startende leraren en een selectie aan cijferinformatie uit de Trendrapportage voor specifieke onderwerpen. 

Trendrapportage Arbeidsmarkt leraren po/vo/mbo

In de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2021 en in de hierbij onderliggende rapporten worden de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij gezet. Hieronder vindt u voor het thema "Tekort leraren" een weergave van de bijbehorende cijferinformatie uit deze publicatie.  

Tekort leraren

Bij de vraag hoeveel leraren er in de komende jaren nodig zijn speelt het aantal leerlingen de belangrijkste rol. Maar er zijn een aantal factoren die ook een rol spelen zoals de sector waarin een leraar werkt.

Primair Onderwijs

Een factor van belang voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs is dat er grote verschillen zijn tussen regio’s; deels is dat terug te voeren tot verschillende ontwikkelingen in leerlingaantallen.

Voortgezet Onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs zijn de tekorten in veel mindere mate regionaal gespreid; hier gaat het meer om specifieke tekortvakken.

Personeel niet in loondienst

gaat om personeel dat extern wordt ingehuurd via derden en niet op de loonlijst van het school of bestuur staat. Voorbeelden van derden zijn: uitzendkrachten, payrollers, gedetacheerden en zzp-ers. De cijfers hieronder betreffen alleen sector po en vo (dus exclusief mbo).

Middelbaar Beroepsonderwijs

Een voorname reden is dat veel leraren gerekruteerd worden uit de bedrijfspraktijk, er is sprake van een concurrentiestrijd met het bedrijfsleven. Voor de vakken die overeenkomen met het voortgezet onderwijs worden vergelijkbare ontwikkelingen verwacht.