Arbeidsmarkt Leraren

Bij 'arbeidsmarkt leraren' wordt gekeken naar de vraag naar en het aanbod van leraren in de verschillende onderwijssectoren.

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
© Bart van Overbeeke Fotografie

Arbeidsmarkt leraren po/vo/mbo

De arbeidsmarkt voor leraren wordt aan de hand van inzichten uit verschillende onderzoeken met feiten en cijfers toegelicht. De belangrijkste informatie voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs wordt jaarlijks gepubliceerd in de Trendrapportage arbeidsmarkt leraren.

Deze pagina biedt een feitelijk en cijfermatig overzicht over de stand van zaken van arbeidsmarkt van leraren. U vindt per onderwijssector kengetallen over personeel en een selectie aan cijferinformatie uit de Trendrapportage voor een aantal specifieke onderwerpen. 

Trendrapportage Arbeidsmarkt leraren po/vo/mbo

In de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo worden de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij gezet. Hieronder vindt u een selectie van twee onderwerpen en de bijbehorende cijferinformatie uit deze publicatie:  tekort leraren en loopbaan leraren.  

Tekort leraren

Bij de vraag hoeveel leraren er in de komende jaren nodig zijn speelt het aantal leerlingen de belangrijkste rol. Maar er zijn een aantal factoren die ook een rol spelen zoals de sector waarin een leraar werkt.

  • PO: Een factor van belang voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs is dat er grote verschillen zijn tussen regio’s; deels is dat terug te voeren tot verschillende ontwikkelingen in leerlingaantallen.
  • VO: Voor het voortgezet onderwijs zijn de tekorten in veel mindere mate regionaal gespreid; hier gaat het meer om specifieke tekortvakken.
  • MBO: Een voorname reden is dat veel leraren gerekruteerd worden uit de bedrijfspraktijk, er is sprake van een concurrentiestrijd met het bedrijfsleven. Voor de vakken die overeenkomen met het voortgezet onderwijs worden vergelijkbare ontwikkelingen verwacht.

Loopbaan leraren

De opleiding tot leraar is de eerste stap in de loopbaan van een leraar, die wordt gekroond met het behalen van het diploma en de bevoegdheid. De instroom, doorstroom en uitstroom bij een onderwijsinstelling zijn de vervolgstappen.

  • Leraren en deeltijd: In het onderwijs is er relatief vaak sprake van deeltijdwerk. De 179 duizend voltijds equivalent aan het onderwijsgevend personeel in de drie sectoren wordt door 237 duizend mensen ingevuld.
  • Leraren en contracten: Ruim 80% van het onderwijzend personeel heeft een vaste baan als gevolg van de pensionering en het aannemen van nieuw personeel; dit nieuwe personeel wordt in de meeste gevallen aangenomen met tijdelijke contracten met zicht op een vast contract.
  • Leraren en mobiliteit: De aantallen overstapper per sector zijn bezien op het totale aantal leraren bijzonder gering.

Maak eigen grafieken door specificaties aan - en uit te zetten en download tabellen voor eigen toepassing.