Kwaliteit

Goed onderwijs vervult op evenwichtige wijze drie kernfuncties, te weten de kwalificerende functie, de socialiserende functie en persoonsvorming. Deze kernfuncties kunnen alleen gerealiseerd worden als drie essentiële voorwaarden zijn vervuld: het onderwijsproces, de onderwijsleeromgeving en de aanwezigheid van een kwaliteitscultuur. Daarnaast zijn ook een adequate aansluiting op de arbeidsmarkt, en een internationale en interculturele dimensie in onderwijs en onderzoek van belang. De NVAO bewaakt de basiskwaliteit van het hoger onderwijs. 

Kwaliteit van het onderwijs

Meer specifiek worden voor kwaliteit relevante elementen in beeld gebracht voor ‘personeel en middelen’, ‘leerproces en onderwijsomgeving’ en ten slotte de ‘leeropbrengsten en –uitkomsten’.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Een van de hoofddoelstellingen van het hoger onderwijs is het opleiden voor de arbeidsmarkt en de samenleving. Het hoger onderwijst rust studenten toe met de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Naast deze inhoudelijke aansluiting is de kwantitatieve aansluiting van belang: de balans tussen het aantal afgestudeerden versus de (verwachte) vraag op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

Internationalisering

Internationalisering is het op een zinvolle en doordachte manier integreren van een internationale, interculturele en mondiale dimensie in het (hoger) onderwijs om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren. Dit wordt in kaart gebracht aan de hand van indicatoren die betrekking hebben op: uitgaande mobiliteit, inkomende mobiliteit, de internationale leeromgeving, de opbrengsten van internationalisering en de stayrate.