Nieuwsbrief OCW in cijfers - juni 2023

Via OCW in cijfers brengt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld.

In deze nieuwsbrief vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en welke cijfers hierover beschikbaar zijn op ocwincijfers.nl. Verder vindt u een uitgelicht themadossier, een selectie aan geactualiseerde kengetallen en indicatoren én een voorbeeld van een externe vindplek.

Heeft u relaties voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn, maar die hem nog niet ontvangen? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat hen weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Actualiteiten

Nieuwe systematiek voor begroting OCW met beleidsindicatoren

Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven beleidsindicatoren inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord. Het volledige overzicht van beleidsindicatoren vindt u op www.ocwincijfers.nl. De beleidsindicatoren zijn in een totaaloverzicht voor de Beleidsagenda als geheel beschikbaar via 'begroten en verantwoorden'. Daarnaast zijn de beleidsindicatoren per sector en per thema te raadplegen.

Uitgelichte dossiers

Referentieraming 2023 beschikbaar

De Referentieraming 2023 van leerlingen en studenten in het Nederlandse bekostigde onderwijs is op 1 mei 2023 gepubliceerd. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2024 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het rapport is op de website van Rijksoverheid te vinden. Op OCW in Cijfers zijn de belangrijkste cijfers per sector uitgelegd.

Kengetallen en indicatoren

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen die een ondersteuningsbehoefte hebben, een passend aanbod krijgen in hun regio. Alle cijfers over het passend onderwijs zijn geactualiseerd. Bekijk het overzicht op de themapagina.

Studiefinanciering

Over studiefinanciering is diverse cijfermatige informatie beschikbaar. Zo kunt u inzicht krijgen in de normbedragen, gemiddeld uitgekeerde bedragen en studieschuld, het aantal gebruikers van studiefinanciering en de uitgaven en ontvangsten studiefinanciering. Het complete overzicht vindt u op de pagina over studiefinanciering.

Externe cijfer- en databronnen

Voor het primair onderwijs en het mbo zijn nieuwe verwijzingen opgenomen naar data van het CBS. Op StatLine van het CBS is veel data te vinden over leerlingen en studenten. Het gaat hierbij onder meer om onderwijsniveau en herkomst. Het CBS dossier onderwijsachterstanden toont onder meer de achterstandsscores in het primair onderwijs per school en gemeente. Ten slotte toont het CBS Dashboard Arbeidsmarktpositie mbo-gediplomeerden de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de verschillende mbo-opleidingen en mbo–instellingen.

Bekijk de verwijzingen naar CBS data over het primair onderwijs en CBS data over het mbo.

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl