Leerlingen in het primair onderwijs

Jaarlijks meten we het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbao), het speciaal onderwijs (so) en speciaal voortgezet onderwijs (vso). Daarnaast zijn gegevens bekend over de prestaties van de leerlingen en waar zij naar toe gaan als ze het primair onderwijs verlaten.

Het aantal leerlingen daalt

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt de laatste jaren, doordat er minder kinderen geboren worden.

Jongens zijn wat beter in rekenen, meisjes iets beter in taal

Internationaal vergeleken presteren Nederlandse leerlingen in groep 6 goed in taal en rekenen. Nationaal meten we deze vaardigheden ook in de laatste groep van de basisschool. De meeste scholen gebruiken daarvoor de Centrale Eindtoets.

Op deze toets scoren autochtonen en westerse allochtonen beter dan niet-westerse allochtonen. Jongens en meisjes behalen gemiddeld bijna een even hoge totaalscore op deze toets. Meisjes zijn iets beter in taal en jongens iets beter in rekenen.

Ook zijn er verschillen als gekeken wordt naar huishoudinkomen en opleidingsniveau van de ouders.

Steeds meer interesse in vreemdetalenonderwijs

De laatste jaren besteden steeds meer scholen vanaf groep 1 al aandacht aan vreemde taalonderwijs. Bij de meeste scholen gaat dat om Engels, maar er zijn ook scholen die Frans of Duits geven.