Begrotingsjaar 2024

Op deze pagina vindt u de Beleidsagenda en het Beleidsverslag (vanaf mei 2025) uit de begroting 2024 van het ministerie van OCW. 

Nieuwe aanpak voor rapportage over het beleid

In de begroting voor 2023 is een eerste stap gezet naar een nieuwe aanpak voor het rapporteren over de voortgang van beleid: systematiek met beleidsindicatoren. Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen in de Beleidsagenda (in de begroting) en het Beleidsverslag (in het jaarverslag). 

De nieuwe aanpak voor rapportage over het beleid kan in de begroting van OCW voor 2024 voor het eerst in de hele cyclus worden toegepast. 

Ga naar rijksfinancien.nl voor alle officiele begrotingsstukken voor de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van het begrotingsjaar 2024.