Internationale cijferinformatie in het OESO rapport Education at a Glance 2022

Het jaarlijkse rapport Education at a Glance (EAG) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het rapport biedt waardevolle informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel en geeft inzicht in belangrijke (internationale) trends. 

Dit jaar is er in het EAG rapport (Education at a Glance 2022) extra aandacht voor het hoger onderwijs (ho). Het volledige rapport is te vinden op de website van de OESO

Salaris van leraren in Nederland hoger vergeleken met andere OESO-landen

Een belangrijke bevinding in EAG 2022 is dat in absolute zin salarissen van leraren en schoolleiders hoger zijn dan wat beide groepen gemiddeld in de OESO verdienen. Daartegenover staat wel dat de verschillen tussen salarissen van leraren en andere hoogopgeleiden in Nederland in 2021 groter waren dan dat deze verschillen gemiddeld in de OESO zijn. Vooral in het po was het verschil in salaris tussen leraren en andere hoogopgeleiden groter dan in andere OESO-landen. 

Bekijk EAG cijferinformatie over;  

Deelname aan onderwijs is hoog

 In Nederland is de onderwijsdeelname onder alle leeftijdsgroepen hoog, zowel in het voortgezet onderwijs als in het vervolgonderwijs. Ook zien we dat veel mensen in Nederland een diploma halen in het hogeronderwijs. 51% van de mannen heeft een diploma in het hoger onderwijs. Voor vrouwen is het percentage 60%. In beide gevallen is dit hoger dan het EU-22 gemiddelde.

Bekijk EAG cijferinformatie over;

Arbeidsparticipatiecijfers ho en mbo in Nederland hoger dan OESO-gemiddelden

Een groot aantal van de mensen met een ho-opleiding heeft een baan. Ook slaagt Nederland er goed in om mensen met een mbo-opleiding voor te bereiden op de arbeidsmarkt. In beide groepen is de arbeidsparticipatie hoger dan gemiddeld in de OESO. 

Bekijk EAG cijferinformatie over;  

Uitgaven aan Nederlands onderwijs in verhouding tot andere landen

De Nederlandse uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling in het primair onderwijs (basisonderwijs) liggen boven het OESO gemiddelde. In vergelijking met andere landen geeft Nederland een hoog bedrag per leerling in het secundair onderwijs (vo en mbo) uit. Dit is opmerkelijk en wordt vrijwel volledig verklaard door de private uitgaven per leerling in het mbo (betreft uitgaven van bedrijven aan leerlingen die duaal onderwijs volgen in de beroepsbegeleidende leerweg). Deze zijn gemiddeld bijna 40 procent hoger dan de uitgaven per leerling in het algemeen vormend onderwijs (vmbo, havo en vwo).

Bekijk EAG cijferinformatie over;