Personeel middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het middelbaar beroepsonderwijs beschikbaar . U kunt onder meer cijfers vinden over de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, vacatures binnen het mbo en arbeidsmarktprognoses.

Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

Elk jaar in december stuurt het Ministerie van OCW een brief naar de Tweede Kamer met de stand van zaken op het gebied van de arbeidsmarkt voor leraren. Deze brief gaat dit jaar vergezeld van een zogeheten Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2023, waarin een overzicht wordt gegeven van de meest actuele cijfers op dit gebied. In de rapportage worden verschillende onderzoeken en bij DUO bekende gegevens samengevat.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden. Detailgegevens zijn beschikbaar als open data via de website van DUO (bijvoorbeeld per bestuur of instelling): https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/.