Personeel primair onderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het primair onderwijs (po) bekend zoals de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, de functiemix (verdeling van leraren naar salarisschaal), vacatures, arbeidsmarktprognoses en de uitval van startende leraren. 

Personeelsomvang stijgt fors

Tussen oktober 2020 en oktober 2021 is de totale personeelsomvang in het primair onderwijs (per saldo) met 4,5 duizend fte toegenomen. Deze toename betrof vooral het onderwijsondersteunend personeel (3,7 duizend fte), maar ook het onderwijsgevend personeel (leraren) nam met 0,7 duizend fte toe.

Tekorten verwacht

Onder de nu bekende omstandigheden zijn er de komende jaren meer leraren nodig zijn om aan de vraag te voldoen dan er gevonden kunnen worden.  

Geraamd wordt een tekort van bijna 1.500 fte aan leraren en directeuren in 2025 bovenop de huidige situatie bij ongewijzigde omstandigheden. De tekorten zijn het hoogst in de grote steden. De komende jaren zullen wat dit betreft de verschillen tussen regio’s.