Personeel primair onderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het primair onderwijs (po) bekend zoals de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, de functiemix (verdeling van leraren naar salarisschaal), vacatures, arbeidsmarktprognoses en de uitval van startende leraren. 

Personeelsomvang afgenomen

Tussen oktober 2022 en oktober 2023 is de totale personeelsomvang in het primair onderwijs (per saldo) met 0,9 duizend fte afgenomen. In de jaren daarvoor was juist sprake van een flinke groei van de totale formatie.  Vooral de omvang van het onderwijsgevend personeel (leraren) nam af (-1,8 duizend fte), de omvang van het onderwijsondersteunend personeel nam nog iets toe (0,7 duizend fte).

Tekorten verwacht

Onder de nu bekende omstandigheden zijn er de komende jaren meer leraren nodig zijn om aan de vraag te voldoen dan er gevonden kunnen worden.  

Geraamd wordt een tekort van bijna 1.500 fte aan leraren en directeuren in 2025 bovenop de huidige situatie bij ongewijzigde omstandigheden. De tekorten zijn het hoogst in de grote steden. De komende jaren zullen wat dit betreft de verschillen tussen regio’s.