Publicatie OESO rapport Education at a Glance 2023

Het jaarlijkse rapport Education at a Glance (EAG) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het rapport biedt waardevolle informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel en geeft inzicht in belangrijke (internationale) trends. 

Dit jaar is er in het EAG rapport (Education at a Glance 2023) extra aandacht voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het volledige rapport is te vinden op de website van de OESO.

Deelname aan onderwijs is hoog

In Nederland is de onderwijsdeelname onder alle leeftijdsgroepen hoog, zowel in het voortgezet onderwijs als in het vervolgonderwijs. EAG 2023 laat zien dat een kwart van de 25-34 jarigen een mbo-diploma heeft, en het aandeel mannen en vrouwen hierbij vrijwel gelijk is. Het is ook positief te zien dat 12% van de mbo-gediplomeerden recent informeel werk-gerelateerd onderwijs heeft gevolgd. Dit is meer dan gemiddeld in de OESO.

Bekijk EAG cijferinformatie over;

Arbeidsparticipatiecijfers mbo in Nederland hoger dan OESO-gemiddelden

Ons mbo moet leiden naar een kansrijke en duurzame plek op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Nederland doet het op dit punt goed. Wanneer we kijken naar 25-29 jarigen heeft 94% van de mbo-afgestudeerden een baan, het hoogste aantal van de gehele OESO. De arbeidsparticipatie onder de gehele beroepsbevolking is ook hoog: 90% van de mbo-gediplomeerden tussen de 25-64 heeft een baan.  Daarbij valt op dat er wel inkomensverschillen zijn tussen werkenden met verschillende diploma’s, maar dat deze verschillen kleiner zijn dan gemiddeld in de OESO.

Bekijk EAG cijferinformatie over;

Uitgaven aan Nederlands onderwijs in verhouding tot andere landen

De Nederlandse uitgaven aan onderwijsinstellingen per leerling in het middelbaar beroeps onderwijs ligt boven het OESO gemiddelde. Wel blijven de uitgaven in alle gevallen achter bij de uitgaven die in het ho per student wordt gedaan.

Bekijk EAG cijferinformatie over;

Salaris van leraren in Nederland hoger vergeleken met andere OESO-landen

Een belangrijke bevinding in EAG 2023 is dat leraren in Nederland meer verdienen dan wat leraren gemiddeld in de OESO verdienen. EAG 2023 toont ook dat het verschil tussen de beloning van leraren in het po en vo in Nederland is afgenomen. Leraren in het po verdienen zo’n 79% van wat andere hbo- en wo-gediplomeerde Nederlanders verdienen. De Nederlandse docenten in het vo verdienden 89% van wat andere hbo- en wo-gediplomeerde Nederlanders verdienen. 

Bekijk EAG cijferinformatie over;