Aansluiting voortgezet onderwijs-arbeidsmarkt

Binnen het voortgezet onderwijs worden leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel arbeidsmarkt en leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) voorbereid op de arbeidsmarkt. 

Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt aandeel met werk gestegen en aandeel met uitkering gedaald

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt die vanuit schooljaar 2020/2021 het onderwijs verlieten had 41% direct na uitstroom werk en 28% een uitkering. Het aandeel alleen werk is in 2021 gestegen en het aandeel geen werk en geen uitkering is gelijk gebleven. Het aandeel alleen uitkering is gedaald.

Aandeel pro-uitstromers met werk toegenomen en aandeel met uitkering afgenomen

Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2020/2021 het onderwijs verlieten had 69% direct na uitstroom werk en 14% een uitkering. Met name het aandeel alleen werk is in 2021 toegenomen. Het aandeel alleen een uitkering en geen werk of uitkering zijn beide kleiner geworden dan een jaar eerder.