Aansluiting middelbaar beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het CBS en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het mbo wordt jaarlijks in kaart gebracht. Dat geldt ook voor de uurlonen van uitgestroomde mbo’ers. Registergegevens van het CBS en enquêtegegevens van het ROA geven inzicht in de werkloosheid van gediplomeerde mbo-schoolverlaters. Ten slotte vindt u gegevens over de tevredenheid van leerbedrijven over recent aangenomen mbo’ers.

Mbo-uitstromers met diploma hadden in 2021 weer vaker werk

Mbo-uitstromers hadden in 2021 vaker werk dan in 2020. In 2021 had 72,2% van de mbo-bol uitstromers direct na uitstromen werk voor ten minste 12 uur per week, dit is 4,7%-punt hoger dan in 2020. Bij de bbl van het mbo was dit 90,3% in 2021, 2,7%-punt hoger dan een jaar eerder. Gediplomeerde mbo'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde.
Bol mbo'ers met een diploma uit sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' hadden met 90% het vaakst werk direct na uitstroom. Voor bbl was dit ook bij sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' met 96% van de gediplomeerde uitstromers.

Hoogste uurloon gediplomeerde mbo-ers in 'zorg, welzijn en sport'

Uitstromers uit 2019/2020 met een bol-diploma uit de sectorkamers 'techniek en gebouwde omgeving' en 'zorg, welzijn en sport' hadden direct na uitstroom met respectievelijk 90% en 89% het vaakst werk in 2021. Gediplomeerde uitstromers uit deze laatste sectorkamer hadden 1 jaar na uitstroom met €16,28 ook het hoogste mediane uurloon. Bij de bbl-opleidingen hadden de gediplomeerden uit de sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' het vaakst werk (96%). Het mediane uurloon van de bbl-gediplomeerden lag in 2019/2020 na 1 jaar afstuderen op €17,67. Net als bij bol-opleidingen hadden de werknemers met een bbl-opleiding uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' met €20,69 het hoogste mediane uurloon.