Aansluiting middelbaar beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het CBS en S-BB.  

De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het mbo wordt jaarlijks in kaart gebracht. Dat geldt ook voor de uurlonen van uitgestroomde mbo’ers. Registergegevens van het CBS en enquêtegegevens van het ROA geven inzicht in de werkloosheid van gediplomeerde mbo-schoolverlaters. Ten slotte vindt u gegevens over de tevredenheid van leerbedrijven over recent aangenomen mbo’ers.

Mbo-uitstromers met diploma hadden in 2020 minder vaker werk

Mbo-uitstromers hadden in 2020 minder vaak werk dan in 2019. In 2020 had 67,5% van de mbo-bol uitstromers direct na uitstromen werk voor tenminste 12 uur per week, dit is 2,8%-punt lager dan in 2019. Bij de bbl van het mbo was dit 87,6% in 2020, 1,4%-punt lager dan een jaar eerder. Gediplomeerde mbo'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde.
Bol mbo'ers met een diploma uit sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' hadden met 88% het vaakst werk direct na uitstroom. Voor bbl was dit bij sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' met 96% van de gediplomeerde uitstromers.

Werknemers met een afgeronde diploma uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' hoogste mediane uurloon

Uitstromers uit 2018/2019 met een bol-diploma uit de sectorkamers 'techniek en gebouwde omgeving' en 'zorg, welzijn en sport' hadden 1 jaar na uitstroom met 93% het vaakst werk in 2020. Gediplomeerde uitstromers uit deze laatste sectorkamer hadden met €16,20 ook het hoogste mediane uurloon. Bij de bbl-opleidingen hadden de gediplomeerden uit de sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' het vaakst werk (99%). Het mediane uurloon van de bbl-gediplomeerden lag in 2018/2019 na 1 jaar afstuderen op €17,29. Net als bij bol-opleidingen hadden de werknemers met een bbl-opleiding uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' met €20,83 het hoogste mediane uurloon.