Cijfers over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2021 en 2022

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers geven inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering) van uitstromers uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

Bij vso-leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt aandeel met werk gestegen en aandeel met uitkering gedaald

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt die vanuit schooljaar 2020/2021 het onderwijs verlieten had 41% direct na uitstroom werk en 28% een uitkering. Het aandeel alleen werk is in 2021 gestegen en het aandeel geen werk en geen uitkering is gelijk gebleven. Het aandeel alleen uitkering is gedaald. Lees meer over vso-uitstromers.

Aandeel pro-uitstromers met werk toegenomen en aandeel met uitkering afgenomen

Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2020/2021 het onderwijs verlieten had 69% direct na uitstroom werk en 14% een uitkering. Met name het aandeel alleen werk is in 2021 toegenomen. Het aandeel alleen een uitkering en geen werk of uitkering zijn beide kleiner geworden dan een jaar eerder. Bekijk alle cijfers over pro-uitstromers.

Mbo-uitstromers met diploma hadden in 2021 weer vaker werk

Mbo-uitstromers hadden in 2021 vaker werk dan in 2020. In 2021 had 72,2% van de mbo-bol uitstromers direct na uitstromen werk voor ten minste 12 uur per week, dit is 4,7%-punt hoger dan in 2020. Bij de bbl van het mbo was dit 90,3% in 2021, 2,7%-punt hoger dan een jaar eerder. Gediplomeerde mbo'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde.

Bol mbo'ers met een diploma uit sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' hadden met 90% het vaakst werk direct na uitstroom. Voor bbl was dit ook bij sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' met 96% van de gediplomeerde uitstromers.

Hoogste uurloon gediplomeerde mbo-ers in 'zorg, welzijn en sport'

Uitstromers uit 2019/2020 met een bol-diploma uit de sectorkamers 'techniek en gebouwde omgeving' en 'zorg, welzijn en sport' hadden direct na uitstroom met respectievelijk 90% en 89% het vaakst werk in 2021. Bij de bbl-opleidingen hadden de gediplomeerden uit de sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' het vaakst werk (96%). Het mediane uurloon van de bbl-gediplomeerden lag in 2019/2020 na 1 jaar afstuderen op €17,67. Net als bij bol-opleidingen hadden de werknemers met een bbl-opleiding uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' met €20,69 het hoogste mediane uurloon. Bekijk alle cijfers over de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Merendeel hbo- en wo-gediplomeerden heeft een baan

Een groot deel van de studenten die uitstromen uit het voltijd hbo heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Het percentage werkenden lag in 2013 op 78,9% en is daarna geleidelijk gestegen tot 86,0% in 2018. Na een lichte daling in het tijdvak 2018-2020 is het percentage werkenden in 2021 gestegen naar 86,9%. Het verschil in percentage werkenden tussen uitstromers met en zonder diploma neemt de laatste jaren weer licht toe. In 2018 was dit nog 9,5%-punt en in 2021 was dit toegenomen tot 11,9%-punt. Lees meer over de aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt.

In 2021 had 78,7% van de wo'ers direct na uitstroom werk. Dit is het hoogste percentage werkenden in het tijdvak 2008-2021. Zowel voor gediplomeerde als ongediplomeerde uitstromers is sprake van een stijging in het aantal werkenden ten opzichte van vorig jaar naar respectievelijk 81,2% en 63,4%. Het verschil in het aandeel werkenden tussen uitstromers met en zonder diploma is licht toegenomen van 17,5%-punt tot 17,8%-punt. Bekijk alle cijfers over uitstromende wo’ers.