Cultuur & Media

Cultuur en Media hebben publieke functies en waarden, die van belang zijn voor individuen en voor de samenleving als geheel. Een bloeiende cultuur- en mediasector dragen bij aan de vorming van onze identiteit, de ontplooiing en het geïnformeerd zijn van mensen, het creatieve en innovatieve vermogen van de samenleving, de ondernemingszin, de fysieke inrichting, de sociale binding en het aanzien van Nederland.

Cultuur en Media

De bewindspersoon van cultuur en media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor de cultuur- en mediastelsels. Vanuit die rol waarborgt de bewindspersoon een aantal publieke belangen. In wetten is verankerd dat deze cultuur- en mediastelsels moeten voldoen aan criteria. Dit zijn:

  • Verscheidenheid en pluriformiteit
  • Spreiding en toegankelijkheid
  • Kwaliteit
  • Onafhankelijkheid

Lees meer over deze criteria

Cultuurmonitor

De Cultuurmonitor is een instrument door en voor de culturele sector. Het brengt gegevens samen over ontwikkelingen in het culturele leven in Nederland en ontsluit deze op verschillende manieren. De monitor rapporteert over langlopende trends en agendeert op actuele ontwikkelingen met tekstuele analyses. Een interactief dashboard biedt daarnaast toegang tot een database met een groot aantal indicatoren over de Nederlandse cultuursector.

Ga naar de Cultuurmonitor

Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan thema’s zoals Participatie, Erfgoed in het beleid voor de fysieke leefomgeving en Duurzaamheid.

Ga naar de Erfgoedmonitor

Kengetallen cultuur

De Rijksoverheid streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schept voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur. Zij ondersteunt daarom instellingen van (inter-)nationale betekenis. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea, orkesten en theatergezelschappen.

Mediamonitor

De Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media verricht jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse mediasector. De Mediamonitor geeft inzicht in de gevolgen van die ontwikkelingen voor de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media in het algemeen en voor de informatievoorziening in het bijzonder.

Ga naar de Mediamonitor

Kengetallen media

De Rijksoverheid zet zich in om een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod te waarborgen, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. De publieke omroep speelt hierbij een grote rol: de omroep biedt hoogstaande, gevarieerde programma’s voor alle groepen in de samenleving.