Instroom in het middelbaar beroepsonderwijs

De studenten die jaarlijks nieuw instromen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen a) voor het eerst onderwijs in het mbo en hebben b) nog niet eerder een mbo-diploma behaald.

De eerste figuur geeft een overzicht van het aantal studenten dat nieuw instroomt over een reeks van jaren. De tweede figuur geeft de maatschappelijke positie van de studenten een jaar voordat ze instroomden in het mbo. De derde figuur toont het behaalde niveau in het voortgezet onderwijs van directe mbo-instromers en onder 'Gerelateerde grafieken' het succes van eerstejaars.

Aantal nieuwe instromers in het mbo

Aantal nieuwe instromers in het mbo x 1.000
jaarinstroom mbo
2011140,3
2012136,2
2013123
2014120,4
2015121,1
2016127,5
2017131,2
2018133,9
2019131,3
2020127,6

De instroom in het mbo nam tot en met 2014 af. In 2015 is er een lichte stijging, in 2016 en 2017 is de stijging aanzienlijk groter. Maar de stijging vlakt in 2018 weer af en slaat in 2019 om in een lichte daling.
In 2010 stroomden bijna 147.000 nieuwe studenten in het mbo. In 2020 waren dit er ruim 127.600. Een deel van de daling tussen 2009 en 2014 is toe te schrijven aan de afname van het aantal jongeren in de bevolking. Een ander deel van de daling komt door verbetering van de informatie.

CBS Brontabel als csv (137 bytes)

Maatschappelijke positie een jaar voor instroom in het mbo

Maatschappelijke positie een jaar voor instroom in het mbo In procenten, 2020/2021
Maatschappelijke positie 1 jaar voor instroomPercentage
vmbo-bk34,9
vmbo-gt37,4
havo of vwo4,9
overig onderwijs8,8
werkend en of uitkering11,1
onbekend3

De meeste studenten die in 2020/2021 nieuw instroomden in het mbo volgden het jaar daarvoor onderwijs. Zij volgden vooral vmbo. Ruim 37% van de totale instroom is afkomstig uit de gemengde of theoretische leerweg (vmbo-gt) en bijna 35% uit de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bk). Ruim 11% van de instromers werkte of had een uitkering in het jaar voorafgaand aan de instroom in het mbo.

CBS Brontabel als csv (167 bytes)

Percentage instromende mbo-studenten (bol-vt) naar vo-vooropleiding

Percentage instromende mbo-studenten (bol-vt) naar vo-vooropleiding Per mbo niveau (directe instroom uit vo) 2020
vmbo ongediplomeerdvmbo bbvmbo kvmbo gthavo en vwo (on)gediplomeerd
niveau 199%0%0%0%1%
niveau 28%78%8%5%1%
niveau 32%3%64%28%3%
niveau 41%0%23%67%9%

Het merendeel van de studenten stroomt in op een mbo-niveau dat aansluit op het behaalde niveau in het voortgezet onderwijs.

DUO Brontabel als csv (180 bytes)
Percentage succesvolle eerstejaars in het mbo na 1 jaar per niveau
niveau 1niveau 2niveau 3niveau 4totaal
2013-1478%83%84%86%84%
2014-1579%83%85%86%85%
2015-1684%84%86%85%
2016-1784%84%86%85%
2017-1883%83%85%84%

Van de instromers in 2017 heeft 84,2 procent voor 1oktober 2018 in dezelfde instelling een diploma behaald of is nog in opleiding. Het percentage uitvallers in het eerste jaar is daarmee 15,8 procent. Het succes van eerstejaars is in 2017/2018 iets gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

MBO-raad Brontabel als csv (181 bytes)