Nieuwsbrief OCW in cijfers - zomer 2022

Via OCW in cijfers brengt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld.

In deze nieuwsbrief vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en welke cijfers hierover beschikbaar zijn op ocwincijfers.nl. Verder vindt u een uitgelicht themadossier, een selectie aan geactualiseerde kengetallen en indicatoren én een voorbeeld van een externe vindplek.

Heeft u relaties voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn, maar die hem nog niet ontvangen? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat hen weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Actualiteiten

Welke onderwerpen staan op de agenda en welke cijfers zijn hierover beschikbaar op ocwincijfers.nl? Dit keer een update met cijfers over passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs. Op de themapagina passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs zijn diverse gegevens te vinden over de ontwikkeling door de jaren heen van de leerlingaantallen, de leerlingstromen, het (voortgezet) speciaal onderwijs en de samenwerkingsverbanden binnen het passend onderwijs.

Daarnaast is er ook een weekoverzicht beschikbaar van het aantal leerlingen dat uit Oekraïne het Nederlandse onderwijs is ingestroomd. Het overzicht bevat sectortotalen van het primair en – voortgezet onderwijs, geeft inzicht in de ontwikkeling van de instroom en tenslotte de spreiding over gemeentes voor het primair en – voortgezet onderwijs.

Uitgelichte dossiers

Voor de onderwijsarbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs is er een personeelstekort voor de zogenoemde tekortvakken en in verschillende gradaties. Door middel van ramingen, gegevens over de vacaturedruk en de onvervulde vraag wordt geprobeerd dit personeelstekort onder leraren inzichtelijk te maken.

U vindt hier informatie over de huidige situatie en de toekomstige situatie op de onderwijsarbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs. Daarnaast vindt u regionale arbeidsmarktcijfers in deelrapporten per arbeidsmarktregio.

Externe cijfer- en databronnen

Wilt u weten hoeveel geld de overheid uitgeeft aan onderwijs? Of bent u op zoek naar de financiële verantwoording van scholen? Verschillende externe bronnen hebben hiervoor financiële informatie beschikbaar. Deze bronnen zijn CBS Statline, DUO en Universiteiten van Nederland. Bekijk de pagina over financiën en open data voor meer informatie en alle links.

Financien en open data

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl