Instellingen wetenschap

Een deel van de sector researchinstellingen bestaat uit instellingen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW vallen. Het gaat o.a. om instellingen als NWO, de KNAW, de wettelijke bibliotheekinstellingen, enkele internationale onderzoeksorganisaties en enkele kleinere instituten die een onderzoeksfunctie hebben. 

Toename specifieke bekostiging

Vanaf 2000 is er een toename te zien van de specifieke bekostiging bij de OCW-middelen voor wetenschap. Een belangrijk deel van deze bekostiging vindt zijn weg naar NWO, zoals de middelen voor Talentprogramma’s (voorheen de Vernieuwingsimpuls) en voor grootschalige onderzoeksinfrastructuur. 

Groot deel NWO-middelen gaat naar universiteiten

Het grootste deel van de NWO-middelen gaat naar de universiteiten en kent een lichte groei vanaf 2001. Het aandeel dat naar de eigen instituten gaat, schommelde de afgelopen jaren rond een vijfde van het budget. Ook het aandeel voor beheerskosten daalde in de loop van de jaren licht, maar steeg het laatste jaar naar 9%

Slechts een deel van de projectaanvragen bij NWO kan worden gehonoreerd

NWO kan 31 procent van de aanvragen voor financiering honoreren. Dit aandeel varieert voor de verschillende instrumenten van NWO. Zo is het honoreringspercentage bij Vrij onderzoek 20% en bij de Talentprogramma’s 22%, maar loopt op tot 90% bij de aanvragen voor onderzoekfaciliteiten en apparatuur. 

Toenemend aandeel van de KNAW-middelen afkomstig uit werk voor derden

De KNAW-opbrengsten uit werk voor derden is in de loop van de jaren verdubbeld, waardoor het aandeel van de rijksbijdrage is afgenomen. Vanaf 2011 blijft dit aandeel stabiel rond 60 procent. Het grootste deel van de KNAW-middelen wordt besteed aan personeelskosten. Dit aandeel is in de loop van de jaren licht toegenomen.