Beleidsindicatoren Hoger Onderwijs

Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven aangescherpte beleidsindicatoren (niet-financiële informatie) inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord. De hoofddoelen uit de Beleidsagenda corresponderen met die van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA).

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor het hoger onderwijs ingedeeld naar subdoelen.

Hoofddoel 1: Sterke basis en hoge kwaliteit

Subdoel: Gezond en sterk fundament

Maatregel: Studentsucces (hbo & wo)

Maatregel: Studentenwelzijn (hbo & wo)

Maatregel: Beheersbaar maken van de internationale studentenstromen (wo)

Hoofddoel 2: Iedereen Gelijke Kansen

Subdoel: Doorstroom vanuit de vervolgopleiding

Hoofddoel 4: Gezonde arbeidsmarkt

Subdoel: Aanpak opleiden vakmensen

Maatregel: Investeren in hbo-opleidingen die opleiden voor tekortsectoren (hbo)

Hoofddoel 5: Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Subdoel: Divers talent in hoger onderwijs en onderzoek

Maatregel: Ruimte geven aan divers talent (hbo en wo)

Maatregel: Aantrekken en vasthouden van internationaal toptalent (hbo en wo)