Nieuwsbrief OCW in cijfers - september 2023

Via OCW in cijfers brengt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld.

In deze nieuwsbrief vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en welke cijfers hierover beschikbaar zijn op ocwincijfers.nl. Verder vindt u een uitgelicht themadossier, een selectie aan geactualiseerde kengetallen en indicatoren én een voorbeeld van een externe vindplek.

Heeft u relaties voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn, maar die hem nog niet ontvangen? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat hen weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Actualiteiten

Publicatie beleidsindicatoren uit de OCW begroting 2024 

Op Prinsjesdag zijn beleidsindicatoren gepubliceerd op ocwincijfers.nl. Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven deze beleidsindicatoren inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord.

De beleidsindicatoren zijn per thema en per beleidsterrein in te zien.

OESO publiceert rapport Education at a Glance 2023

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft het rapport Education at a Glance 2023 (EAG 2023) gepubliceerd. Deze jaarlijkse publicatie bevat gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Dit jaar is er in het EAG rapport extra aandacht voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In het nieuwsbericht vindt u een overzicht van de EAG cijferinformatie.

Uitgelichte dossiers

Pagina’s Cultuur en Media vernieuwd

Recent zijn de pagina’s die gaan over de sectoren Cultuur en Media op de website vernieuwd. Naast links naar de Cultuurmonitor, Mediamonitor en Erfgoedmonitor, vindt u op de website onder andere informatie over de uitgaven aan cultuur en media en meerjarig gesubsidieerde instellingen. Neem snel een kijkje!

Kengetallen en indicatoren

Cijfers over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in 2021 en 2022

Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers geven inzicht in de positie op de arbeidsmarkt (het hebben van werk/uitkering) van uitstromers uit het onderwijs.

Externe cijfer- en databronnen

Bent u op zoek naar data over het onderwijs in andere landen? Bent u geïnteresseerd in het onderwijsbeleid van andere landen? Wilt u weten hoe het Nederlandse onderwijs zich verhoudt tot onderwijs in het buitenland? Er zijn verschillende externe bronnen met internationale onderwijsgegevens, zoals de OESO en Eurostat.

In aanvulling hierop biedt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) naast de Nederlanstalige bronnen ook een overzicht met databases van Engelstalige documenten

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl