Beleidsindicatoren Studiefinanciering

Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven aangescherpte beleidsindicatoren (niet-financiële informatie) inzicht in de voortgang op de beleidsdoelen van OCW, ingedeeld naar de hoofdoelen uit de beleidsagenda. 

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor Studiefinanciering. 

Hoofddoel 2: Iedereen Gelijke Kansen

Subthema: Herinvoering basisbeurs

Maatregel: Herinvoering basisbeurs en verruimen aanvullende beurs

Met de herinvoering van de basisbeurs en de verbreding van de aanvullende beurs gunt de regering jongeren een andere start na afloop van hun studie. 

Subthema: Herinvoering basisbeurs

Maatregel: verlagen niet-gebruik studiebeurzen

  • In ontwikkeling, volgt

Subdoel: Doorstroom vanuit de vooropleiding 

De regering verzekert de (financiële) toegankelijkheid van het tertiair onderwijs en zorgt dat er geen onoverkomelijke (financiële) belemmeringen zijn om te gaan studeren. De verbetering van de doorstroom van voortgezet onderwijs naar mbo is daarom een belangrijk onderdeel van het beleid voor gelijke kansen. 

Vanuit havo en vwo stroomt over de jaren heen zo’n driekwart van de gediplomeerden direct door naar het hoger onderwijs. Vanuit het mbo stroomt in alle jaren meer dan de helft van de gediplomeerden juist niet door naar hoger onderwijs. We zien ook dat de doorstroom naar het ho niet voor iedereen gemakkelijk is (zie ook uitval en switch). Het verbeteren van overgangen in het onderwijs is daarom een belangrijk onderdeel van het beleid voor gelijke kansen.