Nieuwsbrief OCW in cijfers - december 2022

Via OCW in cijfers brengt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld.

In deze nieuwsbrief vindt u welke onderwerpen op de agenda staan en welke cijfers hierover beschikbaar zijn op ocwincijfers.nl. Verder vindt u een uitgelicht themadossier, een selectie aan geactualiseerde kengetallen en indicatoren én een voorbeeld van een externe vindplek.

Heeft u relaties voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn, maar die hem nog niet ontvangen? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat hen weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Actualiteiten

Trendrapportage arbeidsmarkt leraren 2022

Op basis van de ‘Trendrapportage Arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo 2022’ zijn gegevens rond de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geactualiseerd op de themapagina 'Arbeidsmarkt voor leraren'.

Lees meer over de geactualiseerde cijfers over de arbeidsmarkt voor leraren in het nieuwsbericht.

Trendrapportage arbeidsmarkt leraren 2022: actuele gegevens beschikbaar

Uitgelichte dossiers

Verantwoording over OCW begroting meer kwalitatief

Over niet-financiële informatie in de OCW begroting zal volgend jaar op nieuwe wijze worden gerapporteerd. De verantwoording wordt meer kwalitatief door cijferinformatie te combineren met evaluatierapporten en andere monitoringsbronnen.  Met de begroting van OCW voor 2024 (in september 2023) zal dit zichtbaar worden in het onderdeel ‘begroten en verantwoorden’.

Kengetallen en indicatoren

Nieuwe internationale cijfers in OESO jaarrapport Education at a Glance

De OESO heeft een nieuwe editie gepubliceerd van het jaarlijkse rapport Education at a Glance (EAG). Hierin staan gegevens over onder andere de structuur, financiën en prestaties van het onderwijs in de OESO-landen. Het rapport biedt waardevolle informatie over de positie van het Nederlandse onderwijsstelsel en geeft inzicht in belangrijke (internationale) trends. Door de verschijning van het EAG 2022 rapport zijn er veel nieuwe kengetallen en indicatoren beschikbaar. Het gaat hierbij onder meer over indicatoren en kengetallen met betrekking tot:

  • Salaris van leraren in Nederland;
  • De onderwijsdeelname;
  • Arbeidsparticipatie van mensen met een ho en mbo-opleiding;
  • Uitgaven aan Nederlands onderwijs in verhouding tot andere landen.

Dit jaar is er in het EAG rapport extra aandacht voor het hoger onderwijs (ho). In het nieuwsbericht worden enkele bevindingen over het Nederlandse onderwijsstelsel uitgelicht en wordt verwezen naar de verschillende indicatoren.

Internationale cijferinformatie in het OESO rapport Education at a Glance 2022

Externe cijfer- en databronnen

Bent u op zoek naar cijferinformatie over scholen en universiteiten? We hebben een aantal externe databronnen gebundeld. CBS, DUO, VSNU en de PO-raad en VO-raad bieden databestanden over de verschillende onderwijsinstellingen. Bekijk de pagina over scholen en universiteiten en open data voor meer informatie en alle links.

Scholen en universiteiten en open data

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl