Trendrapportage arbeidsmarkt leraren 2022: actuele gegevens beschikbaar

Op basis van de ‘Trendrapportage Arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo 2022’ zijn gegevens rond de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) geactualiseerd op de themapagina 'Arbeidsmarkt voor leraren' op www.ocwincijfers.nl.

Cijfers over arbeidsmarkt leraren in het po, vo en mbo

Het gaat om indicatoren over arbeidsmarktprognoses, vacatures, arbeidsomstandigheden en de loopbaan van startende leraren voor de onderwijssectoren en algemeen landelijk. Dit jaar vindt ook een actualisatie van de cijfers plaats bij:
 

Tweede Kamer Commissiedebat over leraren en lerarenopleidingen

De ‘Trendrapportage Arbeidsmarkt voor leraren po, vo en mbo 2022’ en de hierbij onderliggende rapporten bieden de cijfermatige onderbouwing voor het Commissiedebat over “Leraren en Lerarenopleidingen” van de Tweede Kamer. Dit Commissiedebat staat op 15 december 2022 ingepland.