Financiën van besturen in het voortgezet onderwijs

Deze pagina toont, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, de financiële kengetallen van besturen in het voortgezet onderwijs. Verder wordt de samenstelling en ontwikkeling van de baten en lasten weergegeven.

Met ingang van verslagjaar 2017 heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden in de weergave van de meerjarige cijferreeksen.

Tot dusverre werden de vijfjarige reeksen jaarlijks herrekend naar de dan aanwezige instellingen. Dat impliceerde dat gegevens van instellingen die een jaar eerder waren verdwenen, bijvoorbeeld door opheffing of fusie, met terugwerkende kracht uit de cijferreeksen werden gehaald. Daarmee waren de ontwikkelingen van de cijfers per vijfjaarlijkse reeks wel goed vergelijkbaar voor de aanwezige instellingen, maar het leidde er ook toe dat hetzelfde jaar in opeenvolgende reeksen niet meer dezelfde getallen bevatte.

Met ingang van dit jaar verandert dat dus. Van elk jaar in de cijferreeks worden de cijfers weergegeven zoals ze in dat jaar waren. Er vindt dus geen herrekening meer plaats. Daarmee sluit de weergave ook een op een aan bij de weergave zoals bijvoorbeeld CBS die verschaft.

Deze verandering is vooral van invloed in po en vo, omdat daar de meeste mutaties van instellingen plaatsvinden. In het mbo en ho is dat veel geringer. Alleen als grotere instellingen om bijzondere redenen een jaarrekening te laat inleveren, kan dat voor het laatste jaar nog een verschil opleveren, gezien het opleveringstijdstip van de Financiële staat van het onderwijs.

Het is dus goed er rekening mee te houden dat de cijferreeksen en het aantal besturen in deze en de vorige jaren van elkaar kunnen verschillen voor dezelfde jaren. In de toekomst zal dat niet of nauwelijks meer het geval zijn.

Hieronder staan de financiële kengetallen van vo-besturen. Als eerst is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u hier

Solvabiliteit van vo-besturen

Solvabiliteit van vo-besturen Aantal besturen, 2013 - 2017 (inclusief voorzieningen)
Periodelager dan 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9hoger dan 0,9
201313918271376
20141910972934113
20151899841015113
20162175831145021
20172174661136624

De solvabiliteit geeft weer of een bestuur op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaleringswaarde van 0,3. De solvabiliteit vertoont al jaren een licht stijgend beeld (van gemiddeld 0,60 in 2013 tot gemiddeld 0,63 in 2017).

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (227 bytes)
Liquiditeit van vo-besturen Aantal besturen, 2013 - 2017 (current ratio)
Periodelager dan 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6hoger dan 6
201347125802017011
2014491428428141120
2015401378550151326
201633125835520939
2017241118955261247

De liquiditeit geeft aan in welke mate een bestuur op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaliseringswaarde van 1. Voor het merendeel van de besturen ligt de liquiditeit hierboven. De afgelopen jaren is de liquiditeit van besturen gemiddeld genomen gestegen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (234 bytes)
Rentabiliteit van vo-besturen Aantal besturen, 2013 - 2017 (in procenten)
Periodelager dan -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4hoger dan 4
20131210166686111
20143531741153756
20151634501165892
2016343083914779
20171525781227846

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een bestuur elkaar in evenwicht houden. Idealiter zijn de kosten en opbrengsten over meerdere jaren met elkaar in evenwicht en is de rentabiliteit over meerdere jaren gemiddeld nul. De rentabiliteit was is in 2017 gestegen ten opzichte van 2016.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (215 bytes)

Ontwikkeling lasten besturen vo

Ontwikkeling lasten besturen vo 2013 - 2017 (in miljoenen euro's)
PeriodePersoneelslastenAfschrijvingenHuisvestingslastenOverige lasten
20136079276518877
20146249275510920
20156459280512964
201667012855311000
20176885281517981

De totale lasten van besturen in het voortgezet onderwijs zijn gestegen. Het aandeel van de personele lasten in de totale lasten is in 2017 iets afgenomen. Onder "Gerelateerde grafieken" vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (282 bytes)
Ontwikkeling baten besturen vo 2013 - 2017 (in miljoenen euro's)
PeriodeRijksbijdragenOverige overheidsb.Baten werk in opdrachtOverige Baten
201374091612419
201473451563437
201577141477439
201679841428434
201792991447425

De totale baten van besturen in het voortgezet onderwijs zijn, net als de lasten, gestegen. De baten bestaan voor ruim 90% uit rijksbijdragen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (229 bytes)