Uitgaven OCW aan primair onderwijs

Het ministerie van OCW bekostigt de onderwijsinstellingen die onder de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra vallen. De omvang van de OCW-uitgaven wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals de ontwikkeling van het aantal leerlingen, de hoogte van de toegekende loon- en prijsbijstellingen en nieuwbeleid. 

Alle onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (po) die worden bekostigd door de Rijksoverheid ontvangen een bedrag voor personele en materiële uitgaven in de vorm van een lumpsumbedrag. Daarnaast ontvangen de onderwijsinstellingen ook een bedrag aan bijzondere bekostiging via de zogenoemde prestatiebox. De prestatiebox wordt in een bedrag per leerling verstrekt. Deze bijzondere bekostiging is bedoeld voor vier actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord:

 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs;
 2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering;
 3. Professionele scholen;
 4. Doorgaande ontwikkellijnen.

Naast een overzicht van de totale OCW-uitgaven aan primair onderwijs, zijn onder 'Gerelateerde grafieken' figuren te vinden over de OCW-uitgaven naar uitgavensoort, de OCW-uitgaven per leerling en de totale ontvangsten.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2015-2019. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Totaal uitgaven

Totaal uitgaven Mln euro
PeriodeTotaal uitgaven poBekostiging
201510032,89508,2
201610212,59702,8
201710494,89986,3
201811142,510617
201911759,111144,4

Zowel de totale uitgaven als de bekostiging vertonen een stijgende lijn.

De totale uitgaven van OCW voor het po bestaan voor het overgrote deel uit de bekostiging van onderwijsinstellingen. Onder bekostiging valt:

 • de hoofdbekostiging;
 • de prestatiebox;
 • de aanvullende bekostiging.

Deze worden allen toegekend in de vorm van een lumpsumbedrag.

Overige uitgaven die bijdragen aan de totale uitgaven zijn onder 'Gerelateerde grafieken' naar soort weergegeven.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (244 bytes)
Uitgaven naar soort Mln euro
PeriodeSubsidiesOpdrachtenBijdrage agentschappenBijdrage ZBO's en RWT'sBijdrage medeoverheden
201595,98,133,925,2361,5
201687,31025,525,4361,5
201788,96,926,220366,5
201887,66,929,734,9366,5
201988,34,841,717,6462,3

Het overgrote deel van de uitgaven betreft de bekostiging van onderwijsinstellingen. De overige uitgaven bestaan uit:

 • Subsidies en opdrachten;
 • De bijdrage aan agentschappen. Deze bijdrage gaat in zijn geheel naar DUO, de uitvoeringsorganisatie van OCW;
 • De bijdrage aan ZBO’s/RWT’s, welke bestaat uit de uitvoeringskosten van de stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds en het UWV;
 • De bijdrage aan medeoverheden betreft met name de middelen die gemeenten van OCW ontvangen voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Hiermee worden onderwijsachterstanden bestreden door onder meer het aanbieden van voorschoolse educatie en schakelklassen. 
 • De bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken bestaat uit de bijdrage van OCW aan de regeling Brede Scholen. 
Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (399 bytes)
Uitgaven per leerling (lopende prijzen) x €1.000
PeriodeUitgaven per po-leerling in lopende prijzen
20156,4
20166,6
20176,9
20187,3
20197,8

De gemiddelde rijksuitgaven per po-leerling (in lopende prijzen) vertonen een stijging, onder meer door extra investeringen voor nieuw beleid. Tevens is het budget bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (151 bytes)
Uitgaven per leerling (prijspeil 2019) x €1.000
PeriodeUitgaven per po-leerling op prijspeil 2019
20156,9
20167,1
20177,3
20187,6
20197,8

De figuur toont de OCW-uitgaven per po-leerling uitgedrukt in prijzen van het jaar 2019. Ook zo berekend vertonen de OCW-uitgaven per leerling een stijgende lijn.

Bron: OCW Brontabel als csv (152 bytes)
Totaal ontvangsten Mln euro
PeriodeTotaal ontvangsten po
201517,5
201632,6
201723,4
201876,9
201929

De totale ontvangsten van OCW voor het primair onderwijs zijn niet stabiel en kunnen van jaar tot jaar erg in omvang verschillen. Ontvangsten ontstaan onder andere door terugbetalingen of door afrekeningen van eerder door OCW uitgekeerde bedragen.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (137 bytes)