Uitgaven primair onderwijs

In 2006 is de lumpsumbekostiging, budget voor personele en materiële kosten, in het primair onderwijs ingevoerd. Het primair onderwijs wordt voornamelijk bekostigd door de Rijksoverheid. De bijdrage van het Rijk aan het primair onderwijs is de afgelopen jaren gestegen.

Behalve de Rijksoverheid geven ook andere organisaties en huishoudens geld uit aan primair onderwijs.