Financiën van besturen in het primair onderwijs

Met ingang van verslagjaar 2017 heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden in de weergave van de meerjarige cijferreeksen.

Tot dusverre werden de vijfjarige reeksen jaarlijks herrekend naar de dan aanwezige instellingen. Dat impliceerde dat gegevens van instellingen die een jaar eerder waren verdwenen, bijvoorbeeld door opheffing of fusie, met terugwerkende kracht uit de cijferreeksen werden gehaald. Daarmee waren de ontwikkelingen van de cijfers per vijfjaarlijkse reeks wel goed vergelijkbaar voor de aanwezige instellingen, maar het leidde er ook toe dat hetzelfde jaar in opeenvolgende reeksen niet meer dezelfde getallen bevatte.

Met ingang van dit jaar verandert dat dus. Van elk jaar in de cijferreeks worden de cijfers weergegeven zoals ze in dat jaar waren. Er vindt dus geen herrekening meer plaats. Daarmee sluit de weergave ook een op een aan bij de weergave zoals bijvoorbeeld CBS die verschaft.

Deze verandering is vooral van invloed in po en vo, omdat daar de meeste mutaties van instellingen plaatsvinden. In het mbo en ho is dat veel geringer. Alleen als grotere instellingen om bijzondere redenen een jaarrekening te laat inleveren, kan dat voor het laatste jaar nog een verschil opleveren, gezien het opleveringstijdstip van de Financiële staat van het onderwijs.

Het is dus goed er rekening mee te houden dat de cijferreeksen en het aantal besturen in deze en de vorige jaren van elkaar kunnen verschillen voor dezelfde jaren. In de toekomst zal dat niet of nauwelijks meer het geval zijn.

Hieronder staan de financiële kengetallen van po-besturen (exclusief het speciaal onderwijs). Als eerste is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u  hier.

Solvabiliteit van po-besturen

Solvabiliteit van po-besturen Aantal besturen, 2013 - 2017 (inclusief voorzieningen)
Periodelager dan 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9hoger dan 0,9
201356148202433399122
201455128159357410163
20152893172325413107
20162485140340404108
20172179144319398108

De solvabiliteit geeft weer of een bestuur op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De Inspectie hanteert een signaleringswaarde van 0,3. Het overgrote deel van de besturen bevindt zich hierboven. Het gemiddelde ligt de afgelopen jaren stabiel op 0,7.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (252 bytes)
Liquiditeit van po-besturen Aantal besturen, 2013 - 2017 (current ratio)
Periodelager dan 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6hoger dan 6
20134526234323717378224
201411823629820714788245
20153318926620715686201
20163017225620914090204
20172715425420112881224

De liquiditeit (current ratio) geeft aan in welke mate een bestuur op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De liquiditeit ligt voor het merendeel van de besturen boven de door de Inspectie gehanteerde signaleringswaarde van 1.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (262 bytes)
Rentabiliteit van po-besturen Aantal besturen, 2013 - 2017 (in procenten)
Periodelager dan -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4hoger dan 4
201312654100214290574
2014271164246286159232
201592105203290169279
20169895191265170282
201778108165292168258

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een bestuur elkaar in evenwicht houden. Idealiter zijn de kosten en opbrengsten over meerdere jaren met elkaar in evenwicht en is de rentabiliteit over meerdere jaren gemiddeld nul.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (242 bytes)

Ontwikkeling lasten besturen po

Ontwikkeling lasten besturen po 2013 - 2017 (in miljoenen euro's)
PeriodePersoneelslastenAfschrijvingenHuisvestingslastenOverige lastenDoorbetalingen aan schoolbesturen
2013809722664110150
201479682266329700
201579672367259080
201680632427299430
20178263254737928684

De totale lasten van de besturen in het primair onderwijs zijn de afgelopen drie jaar licht gestegen. Het aandeel van de personeelslasten in de totale lasten is in 2017 licht gedaald. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (282 bytes)
Ontwikkeling baten besturen po 2013 - 2017 (in miljoenen euro's)
PeriodeRijksbijdragenOverige overheidsbijdragenBaten werk in opdrachtOverige Baten
2013937131911553
201489542479511
201591953047392
2016937430111378
2017102763029389

De totale baten van de besturen in het primair onderwijs waren 11,0 miljard euro in 2017. Het overgrote deel van deze baten zijn rijksbijdragen en dit aandeel is licht toegenomen de afgelopen jaren.

DUO: jaarrekeningen Brontabel als csv (241 bytes)