Doelstellingen van passend onderwijs

Om de uitvoerbaarheid van passend onderwijs in de school te verbeteren heeft het ministerie van OCW de ‘Verbeteraanpak passend onderwijs 2021-2027’ opgesteld. Zeven doelstellingen voor passend onderwijs vormen de basis van deze aanpak. De doelstellingenmonitor passend onderwijs brengt tot en met 2026 de voortgang op deze doelstellingen in kaart vanuit de beleving van betrokkenen. Deze monitor wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Oberon. In het voorjaar van 2022 is de eerste meting afgenomen. De tweede meting zal in het najaar van 2023 worden afgenomen.

Hieronder wordt de publiekssamenvatting van het onderzoeksrapport (URL: Doelstellingenmonitor passend onderwijs | Rapport | Rijksoverheid.nl) weergegeven. 

Naast de belevingsindicatoren en feitelijke informatie die via de Doelstellingenmonitor worden uitgevraagd, staan de landelijke statistieken over de leerlingaantallen en leerlingstromen in (de verschillende typen) gespecialiseerd onderwijs op de thema-pagina Passend onderwijs en gespecialiseerd onderwijs | Thema's | OCW in cijfers.

Samenvatting doelstellingenmonitor passend onderwijs 1e meting (voorjaar 2022)

Deze monitor is gebaseerd op ervaringen van leidinggevenden van samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs, gemeenten (beleidsmedewerkers onderwijs/zorg, leerplichtambtenaren), schoolbestuurders, schoolleiders, leraren/mentoren, intern begeleiders/ondersteuningscoördinatoren, personeel met een rol in het bieden van onderwijsondersteuning (bijvoorbeeld begeleiders of consulenten passend onderwijs) in dienst van het samenwerkingsverband en ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. 

Doelstelling 1: De ondersteuningsbehoefte is leidend 

Scholen zorgen er doorgaans voor dat de geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van de leerling. Hiertoe stemmen zij af met ouders en leerling. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de geboden ondersteuning en over de afstemming op de behoeften van hun kind. 

Doelstelling 2: De leerling wordt gehoord 

Inbreng van leerlingen op het gebied van ondersteuning is nog niet vanzelfsprekend. Ook de route naar onafhankelijk advies is nog onvoldoende duidelijk. De meeste scholen zorgen wel voor een vaste contactpersoon voor de leerling als het gaat om ondersteuning.

Doelstelling 3: De leraar wordt ondersteund en toegerust 

Leraren voelen zich in redelijke mate ondersteund bij het omgaan met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit neemt niet weg dat ze het lesgeven aan deze leerlingen als belastend ervaren. Duidelijkheid voor leraren over beleid en afspraken rondom passend onderwijs vraagt om verbetering, evenals het betrekken van leraren in besluitvorming over beleid voor passend onderwijs. 

Doelstelling 4: De ouder is gelijkwaardig partner

Informatie over het aanbod van ondersteuning, jeugdhulp en zorg is volgens ouders redelijk goed vindbaar, al is verbetering mogelijk. De meeste leraren en ouders zijn van mening dat inspraak en inbreng van ouders serieus worden genomen. 

Doelstelling 5: Er is een dekkend netwerk van voorzieningen in elke regio

Volgens veel scholen is nog versterking van het netwerk van ondersteuningsvoorzieningen binnen het samenwerkingsverband nodig. Het aanbod is inzichtelijk, maar de vindbaarheid van informatie over zorg en jeugdhulp kan beter. Ook is er nog onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.

Doelstelling 6: Er is transparantie en verantwoording over ondersteuningsmiddelen

Afspraken binnen het samenwerkingsverband over de verdeling van middelen voor passend onderwijs, over de beoogde doelen bij inzet van de middelen en over de wijze van verantwoorden zijn overwegend duidelijk voor de verschillende betrokkenen. In ruim de helft van de samenwerkingsverbanden is er onafhankelijk toezicht op de besteding van de middelen geregeld. 

Doelstelling 7: Er is een acceptabele administratieve belasting

Leidinggevenden van samenwerkingsverbanden vinden overwegend dat hun procedures eenvoudig en efficiënt zijn ingericht. Intern begeleiders vinden hun taken wat betreft leerlingenzorg erg nuttig, niet erg complex, maar wel tijdrovend. Leraren ervaren de registratie en uitvoering van procedures als belastend.