Landelijke tekorten vo in fte leraren als percentages van de werkgelegenheid

In de onderstaande figuur is te zien de door de scholen gemelde percentages tekorten die door de deelnemende scholen werd gemeld. De hier gepresenteerde percentages worden als geldend voor het hele gebied beschouwd.

De grootste tekorten zijn te vinden anders dat in het po, niet in de grote steden. De tekorten bij langdurige vervanging liggen doorgaans wat lager zoals in het po.

In onderstaande grafiek is te zien het aandeel van de verschillende vacatures als percentage van de totale formatie, inclusief de verborgen tekorten. Dit is exclusief de bijdragen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de subsidie Extra hulp in de klas (EHK).

Landelijke verdeling tekorten vo in fte leraren als percentage van de werkgelegenheid in het vo. Op basis van enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023 (exclusief NPO)

Landelijke verdeling tekorten vo in fte leraren als percentage van de werkgelegenheid in het vo. Op basis van enquêtegegevens van deelnemende scholen, peildatum oktober 2023 (exclusief NPO) Percentage
ArbeidsmarktregioPercentage
Groningen3,90%
Friesland3,00%
Drenthe2,90%
Regio Zwolle8,60%
Twente6,70%
Noord-Holland Noord5,70%
Zaanstreek-Waterland10,00%
Zuid-Kennemerland en IJmond4,80%
Groot Amsterdam5,40%
Gooi en Vechtstreek3,50%
Amsterdam6,50%
Flevoland5,50%
Almere7,80%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe4,50%
FoodValley5,20%
Amersfoort9,10%
Midden-Utrecht4,20%
Utrecht4,80%
Holland Rijnland7,50%
Zuid-Holland Centraal7,20%
Haaglanden8,60%
Midden-Holland12,00%
's-Gravenhage10,10%
Rijnmond6,90%
Drechtsteden5,60%
Gorinchem3,30%
Rotterdam6,10%
Rivierenland5,80%
Rijk van Nijmegen1,70%
Midden-Gelderland2,00%
Achterhoek13,00%
Zeeland5,50%
West-Brabant4,40%
Midden-Brabant4,00%
Noordoost-Brabant3,60%
Zuidoost-Brabant5,00%
Helmond-De Peel6,10%
Noord-Limburg6,30%
Midden-Limburg4,60%
Zuid-Limburg3,50%

Al zijn er veel scholen zonder een tekort, is er geen arbeidsmarktregio waar het tekort afwezig is. Achterhoek en Midden-Holland kennen de hoogste totale tekorten van Nederland. De kleinste tekorten zijn in Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland te vinden.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (887 bytes)