Uitgaven OCW aan wetenschappelijk onderwijs

Het budget voor het wetenschappelijk onderwijs (wo) op de Rijksbegroting is verdeeld in een onderwijsdeel, een onderzoekdeel en een deel voor geneeskundig onderwijs en onderzoek.

De bijdragen van het Rijk aan de instellingen worden uitgekeerd als lumpsum, dat wil zeggen dat een instelling zijn Rijksbijdrage naar eigen inzicht kan besteden aan het uitvoeren van wettelijke taken.

Naast een overzicht van de totale OCW-uitgaven aan wetenschappelijk onderwijs, zijn onder 'Gerelateerde grafieken' figuren te vinden over de OCW-uitgaven naar uitgavensoort, de OCW-uitgaven per student en de totale ontvangsten.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2015-2019. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.

Totaal uitgaven OCW aan wo

Totaal uitgaven OCW aan wo In Euro's x 1.000.000
PeriodeTotaal uitgavenBekostiging
20154210,44178,6
20164328,24298,1
20174443,64416,6
201848604829,6
20195132,45101,1

De figuur toont de totale OCW-uitgaven voor het wo, uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen). In deze grafiek is het bekostigingsdeel, de lumpsum, van de totale uitgaven opgenomen omdat dit de grootste uitgavenpost is.

De stijging in de uitgaven voor de jaren 2018 en ook 2019 wordt verklaard door de oploop in de middelen studievoorschot.

Meer informatie over de OCW-uitgaven die niet direct zijn toe te rekenen aan de bekostiging van de wo-instellingen vindt u in de grafiek 'Overige uitgaven naar soort' onder 'Gerelateerde grafieken'.

Departementale jaarverslagen OCW Brontabel als csv (233 bytes)
Uitgaven OCW wo: uitgaven naar soort In Euro's x 1.000.000
PeriodeSubsidiesOpdrachtenBijdragen ZBO's en RWT'sBijdragen (inter)nationale organisaties
20154,71,4421,6
20163,22,7024,2
20172,61,9022,6
20183,62,4024,5
20193,72,5025

Deze grafiek geeft een overzicht van de verschillende uitgaven die niet direct zijn toe te rekenen aan de bekostiging van wo-instellingen en wel bijdragen aan het totaal van OCW-uitgaven aan wo. De grafiek laat zien dat de uitgaven aan subsidies en de overige uitgaven in de afgelopen jaren vrij constant zijn gebeleven. De uitgaven aan ZBO's/RWT's zijn sinds 2016 beëindigd.

Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (314 bytes)
Bekostigde uitgaven naar soort In Euro's x 1.000.000
Periodeonderzoeksdeel woonderwijsdeel wodeel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoekPrestatieboxbekostiging tweede mastergraden in het wo
20151750,11675,3617,6135,7
20161768,81731,1653,4144,9
201718001831,3669116,3
20181962,62196,7670,2
20192060,42281,78686,572,4

Deze grafiek geeft een overzicht van de bekostigde onderdelen van de OCW-uitgaven voor wo. In 2018 zijn de uitgaven voor onderwijs verhoudingsgewijs sterk gestegen en het verschil met de uitgaven voor onderzoek is verder toegenomen. Dit komt onder meer doordat vóór 2018 ook de uitgaven werden meegenomen die tot en met 2017 in de prestatiebox zaten. Verder wordt de stiging in de jaren 2018 en ook 2019 verklaard door de oploop in de middelen studievoorschot.

De uitgaven voor ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek zijn de afgelopen jaren vrij stabiel.

Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (465 bytes)
Uitgaven OCW wo: uitgaven per student per studiejaar In Euro's x 1.000
PeriodeOCW-uitgaven per studentCollegegelden per studentBijdrage aan instellingen per student
20156,82,49,1
20166,72,49,2
20176,82,59,4
20187,42,610
20197,52,610,2

In de periode 2015-2019 zijn de gemiddelde OCW-uitgaven per wo-student gestegen van bijna € 6.800 naar ruim € 7.500 (werkelijk uitgegeven bedragen, afgerond op honderdtallen). De stijging in de onderwijsuitgaven per student voor de jaren 2018 en 2019 wordt verklaard door de oploop in de middelen studievoorschot.
De bijdragen aan wo-instellingen per student (OCW-uitgaven per student plus collegegelden per student) stegen in diezelfde periode van € 9.100 naar € 10.200 (werkelijk uitgegeven bedragen, afgerond op honderdtallen).  

OCW Brontabel als csv (276 bytes)
Uitgaven per student (prijspeil 2019) In Euro's x 1.000
PeriodeUitgaven per wo-student op prijspeil 2019
20157,2
20167,2
20177,2
20187,6
20197,5

De stijging in de onderwijsuitgaven per student voor de jaren 2018 en ook 2019 wordt verklaard door de oploop in de middelen studievoorschot. Het betreft hier OCW-uitgaven op prijspeil 2019, bestemd voor onderwijs (exclusief collegegelden).

OCW Brontabel als csv (151 bytes)
Onderwijsmiddelen per student in Euro's x 1.000
PeriodeOnderwijsmiddelen per student
201510,1
201610,2
201710,5
201811,3
201911,6

In de periode 2015-2019 zijn de onderwijsmiddelen per student gestegen van € 10.100 naar € 11.600 (afgerond op honderdtallen). 

OCW (berekend op basis van jaarverslagen universiteiten) Brontabel als csv (146 bytes)
Totaal ontvangsten In Euro's x 1.000.000
PeriodeTotaal ontvangsten
20150,6
20162,3
20171,4
20180,2
20190

De totale ontvangsten voor het wetenschappelijk onderwijs zijn niet stabiel en kunnen van jaar op jaar erg van omvang wisselen. Ontvangsten ontstaan onder andere door terugbetalingen of door afrekening op bedragen in voorgaande jaren door OCW uitgekeerd. 

Departementale jaarverslagen OCW Brontabel als csv (127 bytes)