Uitgaven hoger beroepsonderwijs

De Rijksoverheid bekostigt 37 hogescholen. Naast de Rijksoverheid besteden ook bedrijven en huishoudens geld aan het hoger beroepsonderwijs.

Stijging van totale uitgaven aan het hbo

De totale uitgaven aan het hbo zijn de afgelopen jaren gestegen. Huishoudens en bedrijven zijn in 2020 verantwoordelijk voor 32% van de totale uitgaven: dit is 2,2 miljard euro. Het grootste deel van de uitgaven is afkomstig van de overheid. De bijdrage van het Rijk voor hbo-instellingen is de lumpsumbekostiging. Elke instelling kan deze bijdrage naar eigen inzicht besteden.

Rijksuitgaven gaan naar onderwijs en onderzoek en ontwikkeling

Het budget van de Rijksoverheid voor het hbo is verdeeld in onderwijs en ontwerp en ontwikkeling. Het onderwijsdeel wordt voor 90% verdeeld over de instellingen naar rato van het aantal ingeschrevenen (binnen de nominale studieduur) en het aantal behaalde graden, en voor circa 10% verdeeld op basis van vaste bedragen per instelling. De rest van het onderwijsdeel dat instellingen ontvangen is bedoeld voor specifieke beleidsdoelstellingen, zoals onderwijskwaliteit. Daarnaast ontvangen hogescholen middelen vanwege onderzoek en ontwikkeling,

Financieringsstromen vanuit OCW gaan direct naar een hogeschool en via studiefinanciering naar studenten. Studenten betalen daarvan het collegegeld aan hogescholen, kopen studiemateriaal en voorzien in hun levensonderhoud.

Totale uitgaven hbo gaan grotendeels naar hogescholen

Het grootste deel van de totale uitgaven in het hbo gaat naar hogescholen. Naast de financiering van het Rijk ontvangen hogescholen collegegelden van huishoudens en opbrengsten van o.a. contractonderzoek.