Dashboard Gelijke Kansen landelijk

Dit is het dashboard gelijke kansen in het onderwijs. Dit dashboard monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs.

OCWmonitor

algemeen

Gelijke kansen in het onderwijs

Dit is het dashboard gelijke kansen in het onderwijs. Dit dashboard monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs. Gelijke kansen definiëren we in dit dashboard als gelijke onderwijsuitkomsten bij een gelijk cognitief niveau. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld leerlingen met vergelijkbare centrale eindtoetsscore en basisschooladvies volgen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en dat we leerlingen met eenzelfde diploma in het voortgezet onderwijs verder volgen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Voor de indicatie van sociaal economische status gebruiken we in dit dashboard het opleidingsniveau van de ouders als meest onderscheidende indicator.

Dit dashboard is ingedeeld in drie blokken, primair, voortgezet en middelbaar en hoger onderwijs. Ieder blok bevat een aantal aanklikbare tegels die het verschil tussen de sociale groepen weergeeft op een bepaalde indicator. Op iedere tegel staat een korte conclusie zodat u in één oogopslag de stand van zaken heeft. Wilt u meer weten over de onderliggende informatie dan kunt u doorklikken voor gedetailleerdere gegevens. Tenslotte zijn alle data van de grafieken te downloaden voor eigen gebruik.

Primair onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. Aan het eind van de basisschoolperiode worden leerlingen geadviseerd over het best passende onderwijsniveau op het voortgezet onderwijs. Onderstaande indicatoren tezamen geven een beeld van de verschillen tussen leerlingen aan het eind van de basisschool in prestatie op de eindtoets en het advies dat zij ontvangen. Klik op de tegels voor gedetailleerde informatie.

Primair onderwijs - Conclusie 1a: Verschil centrale eindtoetsscore tussen leerlingen naar opleidingsniveau ouders blijft nagenoeg gelijk.
Primair onderwijs - Conclusie 1b: Verschil Route 8 eindtoetsscore tussen leerlingen naar opleidingsniveau ouders blijft nagenoeg gelijk.
Primair onderwijs - Conclusie 1c: Verschil IEP eindtoetsscore tussen leerlingen naar opleidingsniveau ouders neemt af.
Primair onderwijs - Conclusie 2: Verschil adviesniveau tussen leerlingen naar opleidingsniveau van ouders neemt toe.
Primair onderwijs - Conclusie 3: Verschillen in aandeel heroverwegingen basisschooladvies naar ouderlijk opleidingniveau in 2014-2015 toegenomen
Primair onderwijs - Conclusie 4: In 2020-2021 is het aandeel bijgestelde adviezen gestegen, in de voorgaande jaren bleef het bijgestelde advies vrijwel gelijk.

Voortgezet onderwijs

De plaatsing in het voortgezet onderwijs vanuit het primair onderwijs is een volgende mijlpaal in de onderwijsloopbaan gevolgd door het behaald examen. In het voortgezet onderwijs hoofdstuk monitoren we de doorstroom binnen het voortgezet onderwijs na het behalen van het diploma en de onderwijspositie die leerlingen 2 jaar na instroom in het voortgezet onderwijs bereiken ten opzichte van hun basisschooladvies.

Voortgezet onderwijs - Conclusie 1a: Het verschil tussen groepen naar ouderlijk opleidingsniveau in stapelen van vmbo basis naar kader neemt af.
Voortgezet onderwijs - Conclusie 1b: Leerlingen van wetenschappelijk opgeleide ouders stapelen vaker van vmbo-gt naar de havo. Over tijd is dit stabiel
Voortgezet onderwijs - Conclusie 1c: Leerlingen van ouders met een wetenschappelijke opleiding stapelen vaker van havo naar het vwo. Verschil is stabiel.
Voortgezet onderwijs - Conclusie 2: Leerlingen van wetenschappelijk opgeleide ouders stromen vaker op ten opzichte van hun advies. Het verschil met de groep met mbo opgeleide ouders neemt af.

Beroeps- en wetenschappelijk onderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs vormt het sluitstuk van de onderwijsloopbaan. In dit hoofdstuk zoomen we in op de vervolgloopbaan van de vo-gediplomeerden in het mbo, hbo en wo. Dit doen we aan de hand van vier indicatoren. We monitoren de directe doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs, de doorstroom na het behalen van een diploma, en het niveau dat studenten bereiken 5 en 10 jaar na uitstroom uit het voortgezet onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1a: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vmbo-basis vooropleidng volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op mbo3 niveau of hoger. Het verschil is stabiel.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1b: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vmbo-kader vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op mbo3 niveau of hoger. Het verschil fluctueert in de tijd.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1c: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vmbo-gtl vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op hbo niveau of hoger. Het verschil fluctueert in de tijd.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1d: studenten van hbb/wo opgeleide ouders met havo vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op wo niveau. Het verschil is stabiel.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 1e: studenten van hbo/wo opgeleide ouders met vwo vooropleiding volgen of behalen vaker na 5 jaar onderwijs op wo niveau. Het verschil stabiel.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2a: Vmbo-basis gediplomeerden met hbo/wo opgeleide ouders behalen na 10 jaar vaker minimaal mbo3 niveau.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2b: Vmbo-kader gediplomeerden met hbo/wo opgeleide ouders behalen na 10 jaar vaker minimaal mbo4 niveau.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2c: Vmbo-gt gediplomeerden met hbo/wo opgeleide ouders behalen anderhalf keer vaker een hbo diploma na 10 jaar.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2d: Meer havisten met hbo/wo opgeleide ouders hebben na 10 jaar een wo diploma of volgen nog wo onderwijs.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 2e: Rendement na 10 jaar onder vwo gediplomeerden hoogst onder leerlingen met ouders die zelf hoger onderwjs hebben afgerond.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3a: Verschillen in doorstroom vmbo-basis naar mbo2 tussen groepen zijn fluctueren over de tijd.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3b: Doorstroom vmbo-kader naar mbo4 stabiel hoger onder leerlingen van hbo/wo opgeleide ouders.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3c: Doorstroom vmbo-gt naar mbo4 hoger onder leerlingen van mbo opgeleide ouders. Doorstroom naar mbo4 neemt onder alle groepen toe.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3d: Doorstroom havo naar hbo laagst onder leerlingen van hbo/wo opgeleide ouders. Doorstroom havo naar hbo is redelijk stabiel.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 3e: Doorstroom vwo naar wo vergelijkbaar voor de verschillende sociale groepen
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4a: Meerderheid mbo2 gediplomeerden stroomt door. Sociale verschillen lijken weer iets toe te nemen.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4b: Studenten met hbo/wo opgeleide ouders stromen vaker door na het behalen van een mbo3 diploma dan studenten met ouders die maximaal een mbo2 diploma hebben behaald. Dit verschil is iets afgenomen.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4c: Het aandeel dat doorstudeert in het hbo is afgenomen onder alle groepen. De verschillen blijven vergelijkbaar.
Middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - Conclusie 4d: Het aandeel dat na het behalen van een hbo diploma doorstroomt is licht gedaald. De verschillen fluctueren in de tijd.

Toegankelijke tekstversie (PDF)

Ervaart u problemen met het bekijken van de informatie achter de tegels, download dan de teksversie als PDF met de conclusies van de monitor.

Download PDF