Internationale positie in de wetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek is in de loop van de jaren steeds internationaler geworden. Onderzoekers voeren met elkaar wetenschappelijk onderzoek uit en publiceren daar gezamenlijk over.

Door de globalisering is de 'kenniswereld' mondiaal geworden. De mobiliteit van kenniswerkers is toegenomen, er wordt meer samengewerkt en er verschijnen meer internationale co-publicaties. Gelijktijdig neemt de internationale concurrentie om excellente wetenschappers en onderzoek van hoge kwaliteit toe. Excellentie wordt dus steeds belangrijker. Dit zien we onder wetenschappers, maar ook onder studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast worden westerse samenlevingen meer en meer kennissamenlevingen en rijzen de verwachtingen over de bijdragen van de wetenschap aan maatschappelijke uitdagingen wereldwijd. Hierbij spelen R&D en een hoog opgeleide beroepsbevolking een belangrijke rol. China en India zijn op dit terrein spelers die steeds groter worden.

Gegevens in het figuur

Een punt buiten de ring ‘internationaal gemiddelde’ betekent dat Nederland het beter doet, een punt daarbinnen betekent een minder goede score dan internationaal gemiddeld. De waarde per indicator is in het figuur omgerekend om de indicatoren onderling vergelijkbaar te maken. Onderaan de pagina vindt u een document met de echte waarden per indicator en per land.

Internationale positie in de wetenschap

Internationale positie in de wetenschap
NederlandInternationaal gemiddeldeVijfde presteerder
RenD-uitgaven als % van het BBP87100124
Onderzoekers als promille van de BBV104100135
Aandeel internationale co-publicaties113100116
Private financiering van publieke kennisinstellingen130100135
Samenwerking innovatieve bedrijven met hoger onderwijs76100118
Samenwerking innovatieve bedrijven met publieke onderzoeksinstituten89100135
Aantallen promoties per 1000 (groep 25 tot 34 jarigen)116100116
Citatie-impactscore boven mondiaal gemiddelde303100194
Wetenschappelijke publicaties per 100 fte onderzoekers in publieke sector151100118

Internationaal gemiddelde

De landen waarmee wordt vergeleken hangen bij iedere indicator af van de bron. Het gaat om referentielanden waarmee Nederland op wetenschappelijk gebied vaak wordt vergeleken. De gemiddelden worden berekend op basis van de cijfers van referentielanden waarvoor de data beschikbaar zijn. Voor Eurostat data geldt bijvoorbeeld dat deze niet voor alle OECD-landen beschikbaar zijn.

Gegevens in een tabel

De waarden per indicator zijn omgerekend om de indicatoren onderling vergelijkbaar te maken. De echte waarden per indicator zijn in het document onderaan de pagina te vinden.

OESO; Clarivate Analytics: Web of Science, extractie door CWTS; EUROSTAT; bewerking: Rathenau Instituut Brontabel als csv (630 bytes)