Uitgaven OCW aan middelbaar beroepsonderwijs

Alle instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die bekostigd worden door de Rijksoverheid ontvangen een budget voor alle personele en materiële kosten die zij maken: de lumpsum.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn kwaliteitsafspraken gemaakt. De mbo-instellingen krijgen extra middelen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs van de instelling. In het bijzonder voor opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, jongeren in een kwetsbare positie en gelijke kansen.

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) was tot en met 2017 verantwoordelijk voor de bekostiging van het groene onderwijs. Vanaf 2018 is deze verantwoordelijkheid overgedragen aan het ministerie van OCW. De omvang van de OCW-uitgaven staat onder invloed van verschillende factoren, zoals beleidsintensiveringen, ombuigingen, stijgende of dalende studentenaantallen en loon- en prijsontwikkelingen.

Naast een overzicht van de totale OCW-uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs, zijn onder 'Gerelateerde grafieken' figuren te vinden over de OCW-uitgaven naar soort, per student en de totale ontvangsten.

De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2015-2019. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'download deze grafiek'.

Totaal uitgaven

Totaal uitgaven Mln euro
PeriodeTotaal uitgavenBekostiging
20154065,93686,7
20164118,23704,1
20174209,23786,8
20184601,94151,1
20194654,14210,2

In deze grafiek zijn de totale uitgaven voor het mbo vanuit OCW en het bekostigingsdeel van OCW (veruit de grootste uitgavenpost) opgenomen. De bedragen zijn uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen).

Onder de bekostiging valt de hoofdbekostiging (lumpsum), de kwaliteitsafspraken en de aanvullende bekostiging (onder meer voor het Regionaal investeringsfonds). De uitgaven (excl. de bekostiging) die bijdragen aan het totaal zijn te vinden in de grafiek 'Uitgaven OCW naar soort'.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (235 bytes)
Uitgaven per student (lopende prijzen) x 1.000 euro
PeriodeUitgaven per mbo-student in lopende prijzen
20158,1
20168
20178,1
20188,3
20198,2

Door de schaal van de grafiek lijken de gemiddelde uitgaven per mbo-student (in werkelijk uitgegeven bedragen) behoorlijk te fluctueren. De gemiddelde uitgaven per mbo-student zijn de laatste jaren juist redelijk constant en bewegen in de periode 2015-2018 tussen 8,0 en 8,3 (x € 1.000).

In 2019 zijn de uitgaven per student wel gedaald. Dit heeft onder meer te maken met de stijging van het aantal bbl-studenten ten opzichte van het aantal bol-studenten. De bbl-studenten worden lager bekostigd maar tellen ongewogen mee in de prijs per student waardoor deze gemiddeld lager uitkomt.

Bron:Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (149 bytes)
Uitgaven per student (prijspeil 2019) x 1.000 euro
PeriodeUitgaven per mbo student op prijspeil 2019
20158,7
20168,5
20178,5
20188,5
20198,2

Door de schaal van de grafiek lijken de gemiddelde uitgaven per mbo-student (op prijspeil 2019) behoorlijk te dalen. De gemiddelde uitgaven per mbo-student zijn de laatste jaren juist redelijk constant en bewegen in de periode 2015-2018 tussen 8,7 en 8,5 (x € 1.000).

In 2019 zijn de uitgaven per student wel gedaald. Dit heeft onder meer te maken met de stijging van het aantal bbl-studenten ten opzichte van het aantal bol-studenten. De bbl-studenten worden lager bekostigd maar tellen ongewogen mee in de prijs per student waardoor deze gemiddeld lager uitkomt.

Bron: OCW Brontabel als csv (150 bytes)
Ontvangsten OCW mbo: totaal ontvangsten Mln euro
PeriodeTotaal ontvangsten
201510,9
20163,3
20172,8
20186,7
20193,9

De totale ontvangsten van OCW voor het mbo zijn niet stabiel en kunnen van jaar op jaar erg van omvang wisselen. Ontvangsten ontstaan onder meer door afrekeningen die betrekking hadden op subsidies en regelingen.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (131 bytes)