Slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven

Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen in hun ervaringen met geweld. Dit blijkt uit de gegevens van Slachtofferhulp Nederland en uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Veel meer vrouwen dan mannen hebben in 2021 contact gehad met Slachtofferhulp Nederland als gevolg van een zedenmisdrijf. Maar meer mannen dan vrouwen hadden contact als gevolg van een geweldsmisdrijf. De Veiligheidsmonitor laat zien dat slachtofferschap van geweld samenhangt met leeftijd.

Cliënten die naar aanleiding van zedenmisdrijven bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2021

Cliënten die naar aanleiding van zedenmisdrijven bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2021 absolute aantallen (voorlopige cijfers)
Geslachtaanrandingverkrachtingincestontucht minderjarigeopenbare schennismensenhandeloverig
vrouwen1726156736478480037586
mannen1341437824012311150

In 2021 hadden 6,7 duizend personen contact met Slachtofferhulp Nederland (SHN) als gevolg van een zedenmisdrijf. Het ging daarbij meestal om slachtoffers (91%), de resterende groep betrof betrokkenen en overige type cliënten. Bijna negen van de tien (87%) cliënten van SHN waren vrouw. Van deze vrouwen had 29% contact als gevolg van een aanranding en 27% als gevolg van verkrachting. Verder was 13% minderjarig slachtoffer van incest of was daarbij betrokken, en zocht 6% contact vanwege ontucht. Van de mannelijke cliënten was dat respectievelijk 27% en 9%.

SHN (CBS-bewerking) en SSB Brontabel als csv (172 bytes)
Cliënten die naar aanleiding van geweldsmisdrijven bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2021 absolute aantallen (voorlopige cijfers)
Geslachtmishandeling zonder letselmishandeling met letselgeweld dodelijkbedreigingovervalberovingvrijheidsbeneming en gijzeling
vrouwen12755111112047694435811436
mannen1642122491811110295082426499

In 2021 werden 59,4 duizend personen naar aanleiding van een geweldsmisdrijf geregistreerd bij Slachtofferhulp Nederland (SHN). Het ging daarbij om slachtoffers (96%), betrokkenen en overige type cliënten. Zes op de tien (59%) die met SHN contact hadden vanwege een geweldsmisdrijf waren mannen. Bij 47% van de mannen en 52% van de vrouwen was sprake van mishandeling zonder letsel. Bijna een op de drie vrouwen en mannen had contact als gevolg van bedreiging. 

SHN (CBS-bewerking) en SSB Brontabel als csv (221 bytes)
Slachtoffers van geweldsdelicten in bevolking van 15 jaar of ouder, 2021 in procenten
Geslacht15-24 jaar25-34 jaar35-44 jaar45-54 jaar55-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
vrouwen11,46,954,23,51,81
mannen7,96,65,36,15,331,4

In 2021 rapporteerde 5,0% van de vrouwen van 15 jaar en ouder in de voorgaande twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meer geweldsdelicten. Dat is iets minder dan het percentage bij mannen (5,4%). Slachtofferschap van geweld hangt samen met leeftijd. Bij vrouwen en mannen van 65 jaar of ouder is het aandeel dat te maken krijgt met een geweldsdelict het laagst. Het hoogst is het aandeel onder 15- tot 25‑jarigen, en dan met name onder vrouwen in die leeftijdsgroep. Vergeleken met 2012 zijn er onder zowel mannen als vrouwen minder geweldsslachtoffers. Alleen bij vrouwen is het aandeel dat slachtoffer werd van een geweldsdelict licht gestegen ten opzichte van 2019. 

CBS (Veiligheidsmonitor) Brontabel als csv (161 bytes)