Wetenschapsinstellingen

Een deel van de sector researchinstellingen bestaat uit instellingen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW vallen. Het gaat o.a. om instellingen als NWO, de KNAW, de wettelijke bibliotheekinstellingen, enkele internationale onderzoeksorganisaties en enkele kleinere instituten die een onderzoeksfunctie hebben.

Toename specifieke bekostiging

Vanaf 2000 is er een toename te zien van de specifieke bekostiging bij de OCW-middelen voor wetenschap. Een belangrijk deel van deze bekostiging vindt zijn weg naar NWO, zoals de middelen voor de Vernieuwingsimpuls en voor grootschalige onderzoeksinfrastructuur.

Groot deel NWO-middelen gaat naar universiteiten

Het grootste deel van de NWO-middelen gaat naar de universiteiten en kent een lichte groei vanaf 2001. Het aandeel dat naar de eigen instituten gaat, daalt licht. Ook het aandeel voor beheerskosten is in de loop van de jaren licht gedaald.

Slechts een deel van de projectaanvragen bij NWO kan worden gehonoreerd

NWO kan een kwart van de aanvragen voor financiering honoreren. Dit aandeel varieert voor de verschillende instrumenten van NWO. Zo is het honoreringspercentage bij de Vernieuwingsimpuls 17%, maar loopt op tot 74% bij de projecten voor onderzoeksinfrastructuur.

Toenemend aandeel van de KNAW-middelen afkomstig uit werk voor derden

De KNAW-opbrengsten uit werk voor derden is in de loop van de jaren verdubbeld, waardoor het aandeel van de rijksbijdrage is afgenomen. Het grootste deel van de KNAW-middelen is bestemd voor de eigen instituten. Dit aandeel is in de loop van de jaren ook toegenomen.