Internationale positie in de wetenschap

Het wetenschappelijk onderzoek is in de loop van de jaren steeds internationaler geworden. Onderzoekers voeren met elkaar wetenschappelijk onderzoek uit en publiceren daar gezamenlijk over.

Door de globalisering is de 'kenniswereld' mondiaal geworden. De mobiliteit van kenniswerkers is toegenomen, er wordt meer samengewerkt en er verschijnen meer internationale co-publicaties. Gelijktijdig neemt de internationale concurrentie om excellente wetenschappers en onderzoek van hoge kwaliteit toe. Excellentie wordt dus steeds belangrijker. Dit zien we onder wetenschappers, maar ook onder studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast worden westerse samenlevingen meer en meer kennissamenlevingen. Hierbij speelt R&D en een hoog opgeleide beroepsbevolking een belangrijke rol. China en India zijn op dit terrein spelers die steeds groter worden.

Gegevens in het figuur

Een punt buiten de ring ‘internationaal gemiddelde’ betekent dat Nederland het beter doet, een punt daarbinnen betekent een minder goede score dan internationaal gemiddeld. De waarde per indicator is in het figuur omgerekend om de indicatoren onderling vergelijkbaar te maken. Onderaan de pagina vindt u een document met de echte waarden per indicator en per land.

Internationale positie in de wetenschap
Nederlandse scoreInternationale gemiddeldeVijfde presteerder
RenD-uitgaven als % van het BBP85100130
Onderzoekers als promille van de BBV97100125
Aandeel internationale co-publicaties113100117
Private financiering van publieke kennisinstellingen159100159
Samenwerking innovatieve bedrijven met hoger onderwijs96100102
Samenwerking innovatieve bedrijven met publieke onderzoeksinstituten75100117
Aantallen promoties per 1000 (groep 25 tot 34 jarigen)100100117
Citatie-impactscore boven mondiaal gemiddelde162100128
Wetenschappelijke publicaties per 100 fte onderzoekers in de publieke sector144100117

Internationaal gemiddelde

Een punt buiten de ring ‘internationaal gemiddelde’ betekent dat Nederland het beter doet, een punt daarbinnen betekent een minder goede score dan internationaal gemiddeld. De landen waarmee wordt vergeleken hangen bij iedere indicator af van de bron. Voor EU-indicatoren van Eurostat wordt bijvoorbeeld alleen vergeleken met het gemiddelde van EU-landen, waar bij een OESO indicator wordt vergeleken met het gemiddelde voor de OESO landen.

Gegevens in een tabel

De waarden per indicator zijn omgerekend om de indicatoren onderling vergelijkbaar te maken. De echte waarden per indicator  zijn in het document onderaan de pagina te vinden.

OESO, CWTS/Clarivate Analytics: Web of Science, EUROSTAT, bewerking: Rathenau Instituut Brontabel als csv (640 bytes)